Hyttevelets historie

Hyttevelet ble stiftet i 1992, her er noen høydepunkter fra historien:

 • 1992: Første årsmøte på Høgvang påskeaften 38 medlemmer, problem med betaling. En har prøvd å få postombæring på setra, noe Posten ikke kunne hjelpe med. Inntekter 4464 kroner.
 • 1994-95: Asbjørn Bakken leder, Aamund Flyen blir kasserer. Christen Mork er ansvarlig for preparering.
 • 1995-1996:38 medlemmer, kontingent 200 kroner, 150 kroner til løypearbeid.
 • 1997: 41 medlemmer
 • 1998: 42 medlemmer
 • 1999: Omsetning 8000 koner, 5700 til løypepreparering, 41 medlemmer.
 • 2000: 39 medlemmer, støttet løypepreparering med 5000 kroner. Kostnaden til strøm blir anslått til 2.5 millioner kroner, en trenger 200 hytteiere. Akebakken ryddet, mottatt støtte på 7000 kroner fra Oppland Fylke.
 • 2002: 44 medlemmer, opparbeidet grillplass, kalt ;Asbjørns plass.
 • 2004: 51 medlemmer. Preparering med traktor, utbedring av løypenett. Bjørn Hannevig blir ny leder.
 • 2005: 56 medlemmer, kontingent 300 kroner
 • 2010: 100 medlemmer, kontingent 400 kroner
 • 2011: 107 medlemmer, kontingent 400 kroner, Börje Andersson leder. Styret utvidet med kasserer
 • 2012: 112 medlemmer, kontingent 450 kroner, navn endret til Tann-Annorseter hyttevel
 • 2013: 113 medlemmer, ras i Breidalen, 121 mottakere av nyhetsbrev, Frode Veian leder
Continue reading

Føremelding 31. mars 2015

Føremelding: sol, 5 grader. 80 cm snødybde. Hele løypenettet er kjørt opp. Topp forhold. 

Preparering med Arne Syveruds traktor vil bli oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen

DSC 1423

Continue reading

Nye retningslinjer for tillatte avløpsløsninger vedtatt 20.08.2014

 

Ringebu kommune har vedtatt nye retningslinjer for tillatte avløpsløsninger:

NewImage

Foto: Ringebu kommune

Mer informasjon: https://www.ringebu.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=840&AId=415

Fra https://www.ringebu.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=94&FilId=2404

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV SLAMFORSKRIFTEN

 

Continue reading

Årsmøteprotokoll for året 2013

 

NewImage

År: 2014, dato: 2.august, kl: 18.00 ble det avholdt årsmøte i Tann Annorseter Hyttevel. Sted: Sygard Romsåsseter.

Leder Frode Veian ønsket et rekordstort frammøte velkommen. Det var 28 stk. stemmeberettigede til stede. I tillegg var det registrert 2 innsendte fullmakter,som var godkjent. Årsmøte ble gjennomført etter oppsatt dagsorden hvor man behandlet følgende saker:

1. Godkjenning av innkallingen Det var ingen innvendinger til innkallingen; Godkjent.

2. Valg av møteleder og referent. Følgende ble valgt: Frode Veian møteleder, Ole Reidar Rønningen referent; Godkjent.

3. Valg av to representanter til å undertegne møteprotokollen. Følgende ble valgt: Kjell S Gulaker og Oddvar Christoffersen; Godkjent.

4. Årsberetning. Årsberetningen for 2013 har vært tilgjengelig på Hyttevelets hjemmeside. Leder gikk gjennom de viktigste saker, så som; Årsmøte for 2012, løypekjøring hittil og framtida, påskeskirennet, utslippsløsninger og medlemsutviklingen. Årsberetningen godkjent.

5. Regnskap 2013 og revisjonsrapport. Kasserer gikk gjennom noen av punktene til regnskapet. Likeså forelå det er rapport fra revisor vedr. regnskapet. Årsregnskapet for 2013 godkjent, revisjonsrapport for det samme regnskapet tatt til orientering.

6. Løypekjøring, forslag til ny avtale. Dette punktet var det som utløste mest diskusjon under årsmøte. Leder redegjorde for avtale som var sagt opp, (etter 10 år), forhandlinger om videre løypekjøring og utkast til ny avtale, herunder en økning i tilskudd bl.a. fra Hyttevellet. Her ble det en livlig diskusjon med gode innspill, også fra representanter fra Brekkom Utmarkslag. Etter innspillene ble det for sesongen 2014 – 15 vedtatt at tilskuddet fra Hyttevellet beløper seg til kr. 55.000-. Videre var det enighet om et tettere samarbeid / synspunktutveksling mellom Hyttevellet og Utmarkslaget, hvor bl.a. en formell avtale om preparering av skiløper bør foreligge, før neste årsmøte.

7. Budsjett 2015, herunder fastsetting av kontingent. Kasserer gikk gjennom budsjettet slik det var satt opp før behandlingen av punkt 6, hvor forslag til tilskudd var satt til kr. 70.000,-. Etter vedtak i punkt 6. ble budsjettet for 2015 endret. Budsjettet for 2015 godkjent. Kontingent for 2015 ble fastsatt til kr. 750,- hvorav kr. 550,- går til løypepreparering og kr. 200,- går til vellets drift; Godkjent.

8. Valg. Etter valgene under årsmøte har styret følgende sammensetting. Leder: Frode Veian, ikke på valg i år. Styremedlem: Knut Erik Godøen, gjenvalgt for to år.  Else Borgen, ikke på valg i år. Kasserer m.m. Bent Flyen, gjenvalgt for to år. Alle valgene var enstemmig.

9. Bomavgift, innspill fra Kjell S Gulaker. Til årsmøte, innen fristens utløp, forelå det et innspill fra Kjell S Gulaker. Hovedinnholdet var at Hyttevellet anmoder Brekkom Utmarkslag om seriøst å vurdere overgang til automat bom for seter vegen. Etter mye diskusjon og mange forslag til løsninger, ble det enstemmig vedtatt at henvendelse til Brekkom Utmarkslag oversendes. Til samme punktet uttrykte Ole Reidar Rønningen misnøye med at bomavgift i påsken er for hver dag (uten sesongkort) når bilen står på privat grunn (eiendom).

10. Annet. Under punktet redegjorde kasserer litt for et stadig mer digitalisert Postvesen, og utfordringer knyttet opp mot felles postkasser ved bommen og nye adresser for hver eiendom fra høsten 2014.

Møtet slutt ca. kl. 20.00.

Ole Reidar Rønningen /s Ref.

Kjell S Gulaker

Oddvar Christoffersen.

 

Continue reading

Ny vei Tretten-Rollstulen

Veien mellom Nordre Veslesesetra og Rollstulen er nå utbedret og det er satt opp bomstasjon:

DSC 0662

Det betyr at det er mulig å kjøre via Vesletann - Åmot- Gullhaugen - Rollstulen og inn i Tretten:

DSC 0660

Dette er et alternativ til Østfjellvegen. Billett for Tann-Annorsetervegen gjelder fram til denne bommen.

2014 07 27 13 26 41

Continue reading

Referat fra årsmøtet 2013

 

Årsmøteprotokoll for Tann-Annorseter Hyttevel

Årsmøtet 2013 avholdt 14. august 2013

Årsmøtet ble innledet av velets styreleder Börje Andersson. 
Det var 12 stemmeberettigede til stede.

DSC 7469

1. Godkjenning av innkallingen:

Innkallingen ble godkjent. 

2. Valg av møteleder og referent:
Börje Andersson ble valgt til møteleder og Torill Flyen som referent.

3. Valg av to representanter til å undertegne årsmøteprotokollen:
a. Jostein Huglen
b. Marit Grøttheim

4. Årsberetning for 20112 
Årsberetningen ble gjennomgått av styrets leder. Beretningen ble godkjent uten anmerkninger. 

5. Regnskap og revisjon:

Regnskap og revisjonsrapport for 2012  ble gjennomgått av kasserer. 
Årsregnskapet for 2012 ble godkjent uten bemerkninger av årsmøtet.

6. Budsjett for 2014: 

Budsjett for 2014 ble gjennomgått av kasserer. 

På budsjettposten påske ble preparering over Langslohaugen diskutert:

 • hvis løype skal utbedres til større prepareringsmaskin må en søke om tillatelse til dette fra grunneiere gjennom Utmarkslaget
 • løype må også godkjennes på årsmøtet i Utmarkslaget
 • en må også søke Ringebu komme om tillatelse til å preparere løype
 • risiko i forbindelse med buffersone for villreinstammen
 • budsjettmidler skal derfor ikke brukes til løypepreparering over Langslohaugen men til påskeskirenn og måneskinnstur

Budsjett for 2014 ble med dette godkjent av årsmøtet. Kontingent for 2014 er med dette 450 kroner og støtte til løypepreparering kr 300 kroner. Budsjettert underskudd er på 320 kroner.

7. Valg: 

Valgkomiteen har bestått av Ole Reidar Rønningen og Terje Skaftnes.
Valgkomiteen fremla innstilling til følgende verv:

 • Frode Veian leder 2 år
 • Else Borgen styremedlem 2 år
 • Liv Karin Huseby Revisor 1 år (gjenvalg) 


Disse ble enstemmig valgt av årsmøtet. 

Styret for årsmøteperioden 2013 til 2014 består således av: 

 • Leder Frode Veian fram til årsmøte for 2014
 • Kasserer Bent Flyen fram til årsmøte for 2013
 • Styremedlem Else Borgen fram til årsmøte for 2014
 • Styremedlem Knut Erik Godøen fram til årsmøte for 2013


Oppnevnt til velets styre fra Brekkom Utmarkslag:

 • Odd Arne Fugleslåen
 • Morten Hansen


Valgkomite: 
I tråd med tradisjonen om at 2 avgåtte fra styret danner valgkomite er det Börje Anderson og Olaug Widme for kommende årsmøteperiode. 

8. Mobildekning på setra: gjennomgang av dekning tale og data

Mobildekning ble demonstrert via Netcom, ICE og Telenor. Det ble informert om at Telenor kommer til å bygge ut 3G på Skottåsen høsten 2013, dette kommer til å gi bedre dekning og dataoverføringshastighet. Et av probleme var dårlig bredbåndsdekning i Brekkom som gjør at Telenor sliter med å få ført fram god båndbredde til mobilmasten på Skottåsen.

9. Bomavgift: gjennomgang av regler

Dagen før årsmøtet hadde et ras i Breidalen tatt med seg 150 meter av veien ned i Breia. Kostnadsoverslag for å få veien i kjørbar stand var 100-200 000 kroner, en vil søke om støtte fra Statens Naturskadefond.

Odd Arne Fugleslåen og Morten Hansen fra Utmarkslaget informerte om følgende:

 • sesongkort kan brukes i flere biler
 • forsøksprosjekt med SMS-betaling startet høsten 2013 og vil vare frem til årsmøtet i Utmarkslaget i mars 2014
 • det brukes mye tid på innkreve bompenger, over 100 timer per år
 • Utmarkslaget ønsker tilgang til hyttevelets medlemsliste for å fakturere årskort
 • en planlegger å lansere brekkom.no for å gi mer informasjon
Vedtak: det gis tilgang til medlemsliste for å fakturere årskort/sesongkort

10. Avløp: regler og retningslinjer: Ringebu kommune stiller med representant.

DSC 7467

Ringebu kommune kunne ikke stille men hadde en redgjørelse som ble lest opp. Følgende ble diskutert:

 • avløpsbestemmelser skal opp i kommunestyret i september
 • Ringebu kommune inviteres til neste årsmøte


11. Annet:

Gjerder:

 • bruk av størmgjerder med eller uten strøm er forbudt for andre enn de med dyr på beite og vil bli fjernet
 • det lages informasjon fra hyttevelet om dette
Tann-Annorseter

Drammen 16. november 2013

 

Continue reading

Rapport fra Storfallsturen 2013

Lars Haugen rapporterer:

"Flott tur, som det støtt er ved lite vatn i elva og pent vær". Kun deltakere fra Brekkom:

Bilde

Continue reading

Tur til Storfallet

NewImage

Etter kontakt med seterfolk prøver vi på sparket- tur til Storfallet Torsdag 1: August.
Vi møtes ved Framigard Romsås på Stor- Tann kl. 18,00.
Deretter kjører vi til Baklivegen og går ned til toppen av Storfallet, deretter gammel hestveg ned til elva, og oppover langs elva til botn av fossen.
Forbehold om at det er oppholdsvær.

Med sommerhilsen Lars Haugen

Telefon 97148107

Epost gundershaugen krøllalfa bbnett.no

Med sommerhilsen Lars Haugen

Arrangementdato: 
1. August 2013 - 18:00 - 21:00
Continue reading

Samdalsturen 2013

I strålende vær fikk 9 deltakere innføring av tidligere tiders liv i Samdalen. Turleder Lars Haugen og Gudbrand Berg øste av kunnskap fra det som kommer som bok om Samdalen i høst. Gudbrand er også gjeter i Saubua og i tillegg var gjeteren i Tromsbua med på turen så det ble også en innføring i gjeting i Fåvang og Brekkom. Gjeteren i Tromsbua legger ut status med bilder og vær.

DSC 6698

DSC 6713

 

DSC 6716

Continue reading

Slåttedag på Rollstulen - Øvre Sylte

Slåttedag på Rollstulen - Øvre Sylte kl. 12.00. Bli med på Ljåslått, raking og hesjing på gammeldags måte. Salg av rømmegrøt, kaffe og kaker. Arr. Sør-Fåvang bygdekvinnelag og Varden 4H.

NewImage

En kommer til Rollstulen ved å kjøre fra Stortann mot Vesletann. Kryss Tromsa ved Åmotseter og ta vestover til høyre på Goppolvegen. Kjør forbi kapellet på Gullhaugen og nesten ned til bommen.

Arrangementdato: 
28. Juli 2013 - 12:00 - 16:00
Continue reading

Åpen seter på Stortann

På onsdager og søndager fram til 10. august er det åpen seter hos Beate og Arne Syverrud på Stortann:

DSC 6578

Åpningstider:

 • Servering er åpen fra 12-20
 • Fjøsstellet starter kl 16 og varer ca 1,5 timer

DSC 6593

DSC 6586

DSC 6612

Arrangementdato: 
21. Juli 2013 - 12:00 - 20:00
Continue reading

Samdalstur

øndag 21. juli kl 10.00, blir det ny tur til Samdalen i Brekkom.

NewImage

Vi møtes på Storranden, der traktorvegen til Samdalen tar av fra Saubuvegen Samdalen innholder gamle utslåtter med tufter etter slåttebuer og liuer (løer)som var brukt av folket i Brekkom i flere hundre år. De fleste gardene i bygda hadde slåtter her.

Arrangementdato: 
21. Juli 2013 - 10:00 - 16:00
Continue reading

Referat fra årsmøtet 2012

 

Årsmøteprotokoll for Tann-Annorseter Hyttevel

Årsmøtet 2012 avholdt 28. juli 2012

Årsmøtet ble innledet av velets styreleder Börje Andersson.
Det var 15 stemmeberettigede til stede.

Bilde

1. Godkjenning av innkallingen:

Innkallingen ble godkjent. 

2. Valg av møteleder og referent:
Börje Andersson ble valgt til møteleder og Frode Veian som referent.

3. Valg av to representanter til å undertegne årsmøteprotokollen:
a. Torill Flyen
b. Knut Erik Godøen

4. Årsberetning for 2011:
Årsberetningen var lagt ut på velets hjemmeside. Hovedpunktene ble gjennomgått av styrets leder. Beretningen ble godkjent uten anmerkninger.

5. Vedtektsendringer:
Forslag til endring av vedtekter:
Styret foreslår å endre navnet til hva det opprinnelig ble skrevet som. Annolseter er en senere konstruksjon som ikke har noe med det opprinnelige navnet på setra. Ola Styrk Hansen hadde ikke anledning til å møte på årsmøtet, men hadde levert skriftlig innsigelse mot navneendring, med begrunnelsen at det på alle kart og offentlige dokumenter står Annolseter. Innsigelsen ble ikke tatt til følge. En mindre rettelse i pkt 4 ble også foreslått. Vedtektsendringene ble enstemmig godkjent av årsmøtet. Nytt navn på hyttevelet er med dette Tann-Annorseter hyttevel med domene tann-annorseter.no:


6. Regnskap og revisjon:

Regnskap og revisjonsrapport for 2011 ble gjennomgått av kasserer.
Årsregnskapet for 2011 ble godkjent uten bemerkninger av årsmøtet.

7. Budsjett for 2013:

Budsjett for 2013 ble gjennomgått av kasserer.
Budsjett for 2013 ble godkjent av årsmøtet. Kontingent for 2013 er med dette 450 kroner og støtte til løypepreparering kr 300 kroner. Budsjettert overskudd er på 620 kroner.

8. Valg:

Valgkomiteen har bestått av Ola Styrk Hansen og Bjørn Fyksen.
Valgkomiteen fremla innstilling til følgende verv:

 • Knut Erik Godøen: styremedlem 2 år
 • Liv Karin Huseby Revisor 1 år (gjenvalg) 


Disse ble enstemmig valgt av årsmøtet.

Styret for årsmøteperioden 2011 til 2012 består således av:

 • Leder Bent Erik Børje Andersson fram til årsmøte for 2012
 • Kasserer Bent Flyen fram til årsmøte for 2012
 • Styremedlem Olaug Widme fram til årsmøte for 2012
 • Styremedlem Knut Erik Godøen fram til årsmøte for 2013


Oppnevnt til velets styre fra Brekkom Utmarkslag:

 • Erik P Borgen 
 • Jo Terje Bakke 


Valgkomite:
I tråd med tradisjonen om at 2 avgåtte fra styret danner valgkomite er det Terje Skaftnes og Ole Reidar Rønningen for kommende årsmøteperiode.

9. Eventuelt:

 • Representanten fra utmarkslaget orienterte om at de ville sette i gang arbeid med merking av stier.
 • Ny bro over Røya på traktorveien til Røytjern ble etterlyst. Ansvar utmarkslaget.
 • Hærverk på Asbjørns plass har ført til at benker er ødelagt. Styret kommer med forslag til dugnad.
 • Styreleder orienterte om høringsbrev fra Ringebu kommune vedr. nye gjerderegler. Styret avgir høringsuttalelse.
 • Gro Huglen hadde sendt brev med ønske om at neste årsmøte tok opp sak om mulighet for utslipp til tett tank, dessuten etterlyste hun bedre informasjon om gaidete turer om sommeren. Brevet ble tatt til etterretning.


Otta 1. august 2012

 

Continue reading

Vedtekter for hyttevelet

Vedtekter for Tann-Annorseter hyttevel

1) Vellet har som formål å arbeide for medlemmenes felles interesser. Velets navn er Tann-Annorseter hyttevel med Internett-domenetann-annorseter.no.

2) Rett til medlemskap har hytte- og grunneiere innenfor Tann og Annorseters områder og eventuelt andre interesserte.

 • Innmelding skjer til styret
 • Årskontingenten fastsettes av årsmøtet. 
 • Medlemsåret er kalenderåret. 
 • Årskontingenten betales forskuddsvis. Styret kan beslutte et medlemskap strøket dersom kontingenten ikke betales i rett tid.

 3) Vellet ledes av et styre på 7 medlemmer, hvorav 2 representanter fra grunneierne.

 • Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme. Styret fører protokoll fra sine møter. 
 • Styret kan ikke uten spesiell fullmakt, eller årsmøtevedtak, forplikte medlemmene utover kontingenten. 
 • Styrets leder signerer for hyttevelet. Kasserer disponerer bankkonto med utbetalinger i henhold til budsjett opp til 5000 kroner. Ut over dette må kasserer ha styreleders godkjennelse. Ved styreleders fravær kan et annet styremedlem signere.

4) Årsmøtet holdes normalt i løpet av sommerferien med kunngjøring til medlemmene, eller på annen forsvarlig måte med minst en måneds varsel. 
Sammen med innkallelsen sendes revidert regnskap samt redegjørelse for øvrige saker. 
Årsmøtet ledes av en møteleder valgt ved møtets begynnelse.

Årsmøtet behandler:

 • Styrets beretning Fra og med årsmøte 9. juli 2011 blir det årsberetning for årsmøteperioden som behandles. Perioden går fra den dato årsmøte avholdes og til neste årsmøte. 
 • Årsregnskap/revisors beretning (kalenderår) og budsjett
 • Valg. Valgkomiteen innstiller kandidater til følgende tillitsverv overfor årsmøtet for votering og valg.
  • valg av leder 
  • valg av kasserer 
  • valg av styremedlemmer 
  • valg av revisor
   valg av webansvarlig
  • 2 representanter til styret fra Utmarkslaget oppnevnes av dem. 
  • Valgkomiteen består av det forrige styrets fratrådte medlemmer.
 • Fastsettelse av kontingent
 • Øvrige sakersom medlemmene ønsker å fremme på årsmøtet må være meldt styret i hende innen 1. juni det året årsmøtet skal holdes, og behandles under eget punkt.
 • Dukker det opp flere saker enn de som er tilmeldt, behandles de etter årsmøte og da i et medlemsmøte med referat fra. 
 • Ved avstemming har hvert medlem en stemme. Skriftlig fullmakt kan gis. Avstemming skjer skriftlig dersom et av medlemmene ønsker det. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant møtende medlemmer med mindre annet er bestemt. (Jfr. 6 og 7). Ved stemmelikhet er styrets leder, eller den av styremedlemmene som er tilstede og oppnevnes ved ev. leders fravær, stemme avgjørende.
 • Årsmøteprotokoll underskrives av møteleder og 2 medlemmer valgt på årsmøtet. Utskrift av protokollen sendes samtlige medlemmer sammen med innkalling til årsmøtet. 

5) Ekstraordinært medlemsmøte kan innkalles når styret finner dette nødvendig, eller når minst 2/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette. 

Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.

6) Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 flertall.

7) Vellets oppløsning kan kun behandles på årsmøtet og krever 3/4 flertall. Fordeling av eventuelt overskudd tas opp til behandling på årsmøtet. Avstemmingen skal skje skriftlig.

Continue reading

Servering på Sygard Romsås

DSC 0005

På Sygard Romsås på Stortann er det åpent søndag 5.  august, fra kl. 12.00 til 18.00. Andre tidspunkt etter avtale. Vi serverer

 • rømmegrøt
 • spekemat
 • kaffe
 • mineralvann
 • vafler
 • kaker

Hytteutleie.

Arrangementdato: 
5. August 2012 - 12:00 - 18:00
Continue reading