En brøyter fra Brekkom bytter bakker

Jo Terje Bakke har brøytet veien på setra siden 2012 da han tok over etter Josse Borgedal. Etter seks sesonger med brøyting til alle døgnets tider var det på tide å starte på noe nytt. Han vil fortsatt jobbe med å flytte på snø:

DSC_0995.jpeg

 

Du finner ham i 80% stilling som operatør av en av to preppemaskiner med vinsj i Kvitfjell. Vi fikk være med siste prepping i sesongen og det er store maskiner i arbeid:

DSC_0987.jpeg

Fra å være alene på jobben på setra er det en stor maskinpark som nå skal håndteres:

DSC_0861.jpeg

En full brøyting av alle veier på setra krever nesten et dagsverk og 3 000 clutchinger, da er det enklere å manøvrere en moderne preppemaskin:

DSC_0896.jpeg

Vi takker Jo for store innsats og ønsker ham lykke til i Kvitfjell. Ny kontrakt for brøyting er tildelt Morten Trøstaker.

 

Continue reading

Regnskap 2017

Resultat 

NR

Kontonavn

Resultat

Budsjett

3101

Grasrotandel

    1694,10

   1500,00

3102

Bidr. Løypepreparering

      956,75

   2000,00

3200

Medlemskontingent

  82400,00

 84800,00

 

Sum Driftsinntekter

 85050,85

 88300,00

8050

Renteinntekt

        69,71

          0,00

 

 

 

 

6420

Leie Regnskapssystem

    2500,50

     4000,00

6421

Leie Websystem

    2484,49

     1300,00

6522

Datautstyr /programvare

          0,00

       600,00

6560

Årsmøte

    2450,00

   1000,00

6564

Utgifter Påskerenn

    2000,00

   1000,00

6705

Regnskapsføring

  20000,00

20000,00

6800

Kontorrekvisita

      380,00

     400,00

6810

Toner og kopipapir

      622,90

     500,00

6860

Møter,oppdat.

      800,00

 

6940

Porto

    1248,00

   1000,00

7090

Løypepreparering

  45000,00

 57000,00

7095

Utbet. Løypebidrag

      956,75

          0,00

7770

Bank og kortgebyr

    1395,75

   2000,00

 

Driftskostnad

 79838,39

88800,00

 

 

 

 

 

Periodens resultat

+  5282,17

    -500,00

 Balanse

Balanse for Tann-Annorseter Hyttevel.

Pr. 31.12.2017

Saldo pr 01.01.2017                     kr. 40,449,22

Overskudd pr. 31.12.2017          kr.    5,282,17

Saldo på konto pr31-12-2017     kr.  45,288,14

Continue reading

Årsberetning 2017/18

Årsmelding for Tann-Annorseter hyttevel, 2017/2018.

Årsmøtet 2016/2017 ble avholdt på Sygard Romsås 5. agust kl.17.

Det var 26 fremmøtte, hvorav 22 stemmeberettigede.

Det er 120 hytteeiendommer og 113 potensielle medlemmer på setra. Hyttevellet har 106 medlemmer, hvorav 4 som ikke hadde betalt kontingent forrige år.

Årsmelding for Tann-Annorseter hyttevel, 2016/2017. 

Årsmelding ble fremlagt og vedtatt

Referent og protokollfører: Egil Flyen

Til å underskrive protokollen ble valgt Terje Håkenstad og Ola Styrk Hansen

Valg av styre.

Ny leder ( 2 år ) : Harald Krokstrand

Styremedlem ( 2 år ): Christian Fossum 

Styremedlem ( ikke på valg ): Arnfinn Roel 

Kasserer ( 2 år ): Else H. Borgen

Webansvarlig ( 2 år ): Bent Flyen.

Funksjonen "sekretær" utgår.

Utmarkslagets representanter er: Thomas Ødegård  og Frode Fjellstad 

Valg av revisor: Lars Mytting

Årsregnskap og budsjett

Årsregnskap med revisorrapport og Budsjett ble framlagt og godkjent uten merknader

Møter.

Styret har hatt 3 møter og behandlet følgende hovedsaker:

- Økonomi

- Løypekjøring; herunder opprettelse og tilslutning til felles løypekommite med Brekkom Utmarkslag

- Utlysing for ny brøyteavtale i samarbeide med BU; Jo Terje Bakken fornyer ikke sin avtale. Vurdering av bruk av et elektronisk brøytesystem.

- Arrangement av årets påskeskirenn.

- Avløpsproblematikk

- Opprettelse av veilag

Påskeskirennet.

Rennet ble arrangert påskeaften, 31. mars. Det var vanskelige snø- og  løypeforhold pga store snømengder, men det lyktes å lage snøscooterpreparert løype på Hillstadjordet. Været var godt og rennet hadde stort publikumsoppmøte.

83 deltagere i 2 ulike løypealternativer

Arnfinn Roel hadde sørget for høytaleranlegg, rigget dette og sto for spikerrollen.

Styret hadde blitt enige om å begrense aktivitetene til selve rennet, måneskinnstur utgikk pga vanskelige snøforhold.

Fjellvang Ungdomslag sto for servering av drikke og div. salg av mat og drikke.

Tann-Annorseter hyttevel 3/7-2018

Harald Krokstrand

Continue reading

Revisjonsberetning 2017

Revisjon

2018-06-30_23-25-16.png

Continue reading

Budsjett 2019

Forslag til Budsjett for 2019

 • 106 medlemmer
 • Medlemskontigent 800 kroner
Continue reading

Regnskap løypepreparering

Løypekjøringa vinteren  -17 / -18

Vi har ikke fått tilskuddet fra Ringebu kommune enda. Søknadsfristen er ikke før den 1. juli, så det kan ta noe tid. De to siste åra har vi fått ca. kr 23.000,-  og regner med å få det i år også.

Oversikta så langt blir da slik :

Oppkjøring av skiløyper – Arne S.                                                                kr   155.125,-

Avgift til «Skisporet. no»                                                                               kr       5.585,-  

Innbetalt til B.U. – løypekonto                      kr    7.807,-

Innbetalt til Hyttevellet vips                         kr     5.138,-

Frivillige trekk B.U.                                          kr   20.316,-

Tilskudd R. kommune ??                               kr    23.000,-

                                                                      ---------------------------------------------------------------

                                                                        kr    56.261,-                            kr  160.710,-

Underskudd                                                    kr 104.449,-

                                          

Hilsen fra

Jon Borgedal  ( kasserer i B.U. )

Continue reading

Vedtekter for Tann og Annorseter løypekomite.

Vedtekter for Tann og Annorseter løypekomite.

 

 1. Lagets navn.

       Tann – Annorseter løypkomite.

 

 1. Formål.

Formålet til løypekomiten er et samarbeidsprosjekt for å sikre gode skiløyper til brukere av løypenettet i BU sitt område. komiten er ikke registrert i Brønnøysundregisteret.

Løypekomiten har ansvar for  tilrettelegging av løypenettet , inngå kontrakt med løypekjører og skaffe reklame/sponsor inntekter og søke om tilskudd fra kommunen evt. andre.

 

 1. Løypekomiten skal bestå av et styre på 4 personer, 2 stk, fra Tann-Annorseter hyttevel og 2 stk. fra Brekkom utmarkslag heretter kalt BU. For kontiunitet i styret velges ene styremedlemmet for et år ved oppstart. Vervene velges for 2 år. Lederen velges av styret i løypekomiten. Ved uenighet om lederverv avgjøres dette ved loddtrekkning. Styret er besluttningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er tilstede, leder kan bruke dobbeltstemme.

 

 1. Endring av løypetrase må godkjennes av BU.

 

 1. Regnskap skal føres over BU sin løypekonto,og føres av kasserer i BU. Kasserer trenger ikke å sitte i styret i løypekomiten. Resultat og balanse fremlegges til styret i løypekomiten ved behov. Ved underskudd i komiten dekkes dette av hyttevellet og BU med 50/50.

 

 1. Bus avtale med løypekjører videreføres til en av partene sier opp avtalen.

 

 1. Styret i løypekomiten kan kalle inn hyttevellets styre og BU sitt styre ved saker der dette kreves.

 

 1. Evaluering og budsjett legges frem for styrene.

 

 1. Oppløsning/ vedtektsendringer.

Ved oppløsning av komiten kan ikke hyttevellet eller BU kreve noe økonomisk refundert. Oppløsning/utmelding i komiten må godkjennes av årsmøte i de respektive lag. Vedtektsendringer må godkjennes av styrene i hyttevellet og BU.

Continue reading

Referat fra årsmøtet 2017

PROTOKOLL / REFERAT FRA ÅRSMØTE 2017

År 2017, 5. august kl. 17.00 ble det avholdt årsmøte i Tann-Annorseter Hyttevel.

Sted: Sygard Romsås.

Leder Frode Veian kunne ønske velkommen til årsmøte 2017. 

Fra Brekkom Utmarkslag deltok Frode Fjellstad og Thomas Ødegård. 

Innkallingen ble godkjent.

Til å være møteleder ble Frode Veian valgt, referent og protokollfører, Egil Flyen.

Til å underskrive protokollen ble Terje Håkenstad og Ola Styrk Hansen valgt.

Det var 22 stemmeberettigede til stede.

Continue reading

Innkalling til årsmøte 2017

192x_tann_melkebil.jpg

Innkalling med saksdokumenter til årsmøtet 2017

 

 

Continue reading

Vedtekstendring

Styret foreslår å endre vedtekene med følgende (strøket/uthevet)

3) Vellet ledes av et styre på 6 7 medlemmer, hvorav 2 representanter fra grunneierne. 

4) Årsmøtet

Valg. Valgkomiteen innstiller kandidater til følgende tillitsverv overfor årsmøtet for votering og valg.

  • valg av leder 
  • valg av kasserer 
  • valg av webansvarlig
  • valg av styremedlemmer
Continue reading

Budsjett 2018

102 betalende medlemmer med 800 kroner i medlemskontingent gir et overskudd på 300 kroner.

2017-07-01_22-43-17.png

Continue reading

Regnskap 2016

Regnskap for regnskapsåret 2016

2017-07-01_22-20-57.png

Continue reading

Revisorrapport for 2016

Revisjonsrapport:

2017-07-01_22-12-45.png

Continue reading

Innkalling til årsmøte 2018

Innkalling: http://tann-annorseter.no/hva-skjer/kalender/icalrepeat.detail/2018/08/04/4/-/arsmote-2018

Continue reading

PROTOKOLL / REFERAT FRA ÅRSMØTE 2016

Tann-Annorseter Hyttevel.

 

PROTOKOLL / REFERAT FRA ÅRSMØTE 2016.

 

År 2016, 6.august kl. 17.00 ble det avholdt årsmøte i Tann-Annorseter Hyttevel.

Sted: Sygard Romsås.

Leder Frode Veian kunne ønske i alt 24 stk. velkommen til årsmøte 2016. 

Fra Brekkom Utmarkslag deltok Per Erik Tromsnes og Thomas Ødegård. 

Innkallingen ble godkjent.

Til å være møteleder ble Frode Veian valgt, referent og protokollfører, Ole Reidar Rønningen.

Til å underskrive protokollen ble Asbjørn Bakken og Grethe Tollefsen valgt.

Det var 17 stemmeberettigede til stede.

Beretning 2015.

Beretning for 2015 ble gjennomgått, med suppleringer vedr. benker og søppelstativer, bomløsning, tavle hvor sponsorer skal kunne bidra og løypepreparering.

Beretningen for 2015 godkjent.

Regnskap for 2015.

 

Bent gikk gjennom 

 • regnskapet for 2015, samt
 • balansen for 2015 og
 • revisjonsberetningen for 2015.

Regnskapet for 2015 ble deretter tatt opp, og GODKJENT.

Budsjett for 2017.

Budsjettet for 2017 er satt opp med følgende estimat:

107 medlemmer x årskontingent på kr. 800,-.

Kr. 518,- går til Utmarkslaget

Kr. 282,- beholdes i Hyttevelet.

Det forutsettes frivillig bidrag på kr. 2.000,-

Utgift kasserer kr. 8.000,-

Fortsatt utgifter på Bankgebyr og OCR / KID.

Nedsummert et underskudd på kr. 500,-, hvor kontingenten forblir uendret.

Ordningen vedr. regnskap / –system og kontingent videreføres ut året.2

Årsmøte gir videre styret fullmakt til å arbeide med og finne nye ordninger når det gjelder styresammensetning og et ev. nytt regnskapssystem, som da skal gjelde fra 01.01.2017, men endelig godkjennes under årsmøte 2017.

Budsjettet ble deretter tatt opp, og GODKJENT.

Valg.

Arnfinn Roel var den enste som var på valg.

Han hadde sagt seg villig til å fortsette og han ble valgt for to nye år.

Annet.

Til punktet forelå det brev fra Harald Krokstrand vedr. grunnvannet. Brevets innhold ble diskutert.

Tatt til orientering.

Det ble videre innledet til en diskusjon vedr. utfordringer knyttet opp mot tømmeordninger for søppelstativer satt opp ved benkene.

Einar Widme og Arne Skyrud påtar seg ansvaret å tømme stativene bortsett fra den øverst i Annollia. 

Her oppfordres hytte-eirene og til å gjøre en innsats, kanskje med kontroll av styrts medlemmer?

Navnesak.

Lars Mytting har tilsendt Vellet et opus vedr. navnesaken; skal det være Annolseter eller Annorseter?

Opuset ble diskutert og det oppfordres til at Lars Mytting ev. tar saken opp med Brekkom Utmarkslag og Ringebu Kommune.

Møte avsluttet kl. 17.50.

Protokollen / referatet godkjent.

 

Asbjørn Bakken /s             Grethe Tollefsen /s.

 

Originalen med signaturene medsendes til styret.

 

Ole Reidar Rønningen /s

Ref.

Continue reading

Navnesak - Annorseter i Ringebu kommune

Forslagstiller: Lars Mytting

Tann-Annorseter hyttevel ønsker med dette å ta opp navnesak for stedsobjekt 155642 i Ringebu kommune, som nå har Annolsætra og Annolsæter som godkjente navn. I korthet ønsker vi at formen Annorseter, alternativt Annorsæter/Annorsætra blir opprettet i stedsnavnregisteret som godkjent og anbefalt variant, alternativt som godkjent variant. 

Nå har også Universitetet sendt opprinnelig kilde til L-en, den som Stadnamnleksikonet siterer. Endringen kom med 18-bindsverket Norske Gaardnavne, som ble utarbeidet på 1880-tallet - av bare to forfattere! Forfatteren (Rygh) syntes Anor lignet på gården Annøl i Orkanger, og utfra dette - ikke lokal kjennskap eller lokale kilder - mente det hadde med «ørn» å gjøre.

Rygh forklarer navnet som "sikkert en Sammensætning af Fuglenavnet [norrønt] ǫrn, Ørn, og hóll [hol, en rundaktig høyde]. "Dette Fuglenavn findes i stedsnavne, særlig Fjeldnavne, ofte forbundet med Ord, som betegne en Høide. [---] Gaardnavnet Annøl i Orkedalen er sandsynlig samme Navn».

Ganske fantastisk - og navnet Annol ble da også ignorert i alle år. Helt til, altså, at en skrivebordsteori fra ca. 1880 dukket opp på kart rundt 1950, fordi Ryghs bøker var et offisielt verk, og det ble fasit da stedsnavnloven ble innført i 1991. 

I Stadnamnleksikonet ser man også at L-en ble innført for å fortrenge R-en, slik at det skulle ligne mest mulig på «hol». R-en var «uheldig», het det, fordi den ødela forbindelsen til dette begrepet. 

Continue reading

Årsmelding Tann-Annorseter Hyttvel 2015 - 2016

ÅRSMELDING TANN-ANNORSETER HYTTEVEL 2015 - 2016

Årsmøtet for 2015 ble avholdt på Sygard Romsåssætra 11. august 2015.

Det var 12 stemmeberettigede til stede.

Pr. 30. juni 2016 har hyttevelet 113 medlemmer.

Styret

 • Frode Veian, valgt som styremedlem for 2 år, men påtatt seg ledervervet for det første året.
 • Arnfinn Roel, valgt med 1 år igjen.
 • Christian Fossum, valgt for 2 år.
 • Odd Arne Fugleslåen, Brekkom Utmarkslag, styremedlem, valgt representant for Utmarkslaget. Utmarkslaget erstattet ham kort etter med Geir Amrud, som meldte fra 6. juni 2016 at Thomas Ødegård hadde overtatt hans plass.
 • Per Erik Tromsnes, Brekkom Utmarkslag, styremedlem, valgt på årsmøte i Utmarkslaget (lagets kasserer).
 • Bent Flyen valgt som kasserer for 2 år.

Styret har hatt 3 møter. Det har behandlet følgende saker:

1.      Avklaring av uklarhet vedrørende finansieringen av løypekjøring. Det ble enighet om tolkningen av frivillig innbetaling.

2.      Kontingent og kontingentinnkreving med kjøp av tjenesten fra eksternt firma.

3.      Arrangement av påskeskirennet.

Påskeskirenn

Arnfinn Roel fikk på årsmøtet ansvaret for å organisere arbeidet omkring påskeskirennet. Det ble avholdt på Hilstadjordet lørdag 26. mars. 76 deltagere. Alle fikk en flott medalje. I tillegg ble det trukket non gavepremier blant deltagerne.

Rennet ble ledet av Arnfinn Roel, i år som i fjor på en glimrende måte, han sto for en god og humoristisk speakertjeneste, hadde sørget for godt høytaler- og musikkanlegg. Han hadde i tillegg lagd andre morsomme konkurranser, på tandemski og miniski.

4H sørget for saft til deltagerne sto ellers for salg av diverse kaker, pølser og drikke m.m. Det er blitt en god løsning i samarbeid med 4H som bør fortsette i fremtiden.

Benker

Einar Widme påtok seg ansvaret for anskaffelse av bord og benker gjennom sponsorer. De skulle utplasseres forskjellige steder ved setrene og i turterrenget.

Einar Widme har nedlagt et stort arbeid med å skaffe 5 benker med bord (kombiner løsning), sponset av forskjellige næringsdrivende i Fåvang. De er plasser på Høgåsen, ved parkeringsplassen ovenfor Hilstad, ved Framigard og på Annorseter. Han har også skaffet søppelstativ ved benkene.   

Løypepreparering

Preparering skjedde i henhold til gjeldene avtale og hyttevelet bidro med 55 000 kroner som avtalt. I tillegg ble det gitt 1950 kroner i VIPS bidrag i påsken.

Tann-Annorseter hyttevel 06.07.16

Frode Veian

Leder

Continue reading

Forslag til årsmøtet: Grunnvann

Forslagsstiller: Harald Krokstrand Akebakkevegen 6 – 8

Heimadresse: Revefaret 11B 0491 Oslo

Styret i TannAnnorseter hyttevel

Tann 11.07.2016

Ihht. tidligere varsling ang. punkt som ønskes tatt opp under ”annet” på hyttevellets årsmøte oversendes følgende forslag:

”TannAnnorseter hyttevel oppfordrer sine medlemmer og andre som har tilhold på setrene og hytteområdene våre om å verne om vårt felles grunnvann. Mange hytter og sæl har etter hvert fått innlagt elektrisk strøm og det er i forbindelse med dette for mange både ønskelig og praktisk gjennomførbart å oppgradere sanitærstandarden samtidig. Det er opprettet og det opprettes stadig nye lokale grunnvannsbrønner som forsyner hytter og sæl med trykkvann. I forbindelse med dette, er det svært viktig at det samtidig etableres forskriftsmessige avløpsanlegg som sikrer mot forurensing av egen og naboers vannkilde.

Jordsmonnet i området består generelt av et tynt jordlag over berg. Det vannet som pumpes opp i det enkelt borehull, har fulgt lange slipper og sprekker i berget og er ingen lokal forekomst. Det er derfor viktig at avløpsvann ( forurenset vann ) filtreres og renses før det finner veien ned tilbake til grunnvannskildene.”

Undertegnede har i vår og sommer gjort seg nytte av den muligheten som Ringebu kommune nå har innført for dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen for etablering av avløpsanlegg for gråvann og svartvann. For vår del har det bare vært aktuelt med gråvann, da vi har en velfungerende toalettløsning med lukket beholder. Prosessen fram til en godkjenning er ført av konsulentfirmaet ”Areal +” på Fåvang og har vært lærerik mht. betydningen av effektiv rensning av avløpsvann.

Om det er ønskelig, bistår jeg gjerne hyttevellet med informasjon og erfaringer fra vår prosess.

Mvh
Harald Krokstrand

PS: Vi har dessverre ikke anledning til å delta på årsmøtet.
(Om mulig, bør dato for årsmøtet bestemmes allerede året i forveien, slik at det blir enklere å planlegge deltakelse.) 

Continue reading

Regnskap og budsjett løypekjøring

Regnskap løypekjøring 2015-2016
Brekkom Utmarkslag SA

Inntekter

 

Bidrag Ringebu kommune:

kr 22 500

Bidrag Grunneigere:

kr 30 000

Frivillig løypebiddrag:

kr 8 400

Bidrag Hyttevellet:

kr 55 000

Brekkom Utmarkslag:

kr 43 475

Sum 

kr 159 375

Utgifter kjøring

kr 159 375

Resultat

kr 0

 

Budsjett løypekjøring 2016-2017
Brekkom Utmarkslag SA

Inntekter

 

Bidrag Ringebu kommune:

kr 22 500

Bidrag Grunneigere:

kr 30 000

Frivillig løypebiddrag:

kr 15 000

Bidrag Hyttevellet:

kr 55 000

Brekkom Utmarkslag:

kr 50 687

Sum 

kr 173 187

Utgifter: kjøring 163 t a kr 1062,50

kr 173 187

Resultat

kr 0

Continue reading

Resultat og balanse 2015

Resultat for perioden 01.01.15 - 31.12.15

    Budsjett Resultat Differanse
1500 Kundefordringer 0,00 750,00 750,00
1920 Bankinnskudd 0,00 -39 804,91 -39 804,91
  SUM EIENDELER 0,00 -39 054,91 -39 054,91
2000 Egenkapital 0,00 33 578,73 33 578,73
2050 Annen egenkapital 0,00 -913,55 -913,55
  Periodens resultat 2 400,00 6 642,23 4 242,23
2400 Leverandørgjeld 0,00 -652,50 -652,50
2900 Forskudd fra kunder 0,00 400,00 400,00
  SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 400,00 39 054,91 36 654,91
3100 Medlemskontigent 84 000,00 82 300,00 -1 700,00
3101 Grasrotandelen 1 500,00 949,15 -550,85
3103 Norsk Tipping 0,00 572,50 572,50
  SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 85 500,00 83 821,65 -1 678,35
5000 Lønn 0,00 0,00 0,00
  SUM LØNNSKOSTNAD 0,00 0,00 0,00
6420 Leie regnskapssystem 0,00 -2 610,00 -2 610,00
6421 Leie websystem -4 000,00 -1 263,75 2 736,25
6522 Datautstyr og programvare -600,00 -766,00 -166,00
6564 Utgifter påskeskirenn -3 000,00 -1 000,00 2 000,00
6705 Godtgjørelse regnskapsfører -12 000,00 -12 750,00 -750,00
6790 Servering årsmøte 0,00 -500,00 -500,00
6800 Kontorrekvisita -400,00 -169,00 231,00
6810 Skriver toner og kopipapir -500,00 -756,00 -256,00
6940 Porto -800,00 -1 015,00 -215,00
7090 Løypepreparering 61 600,00 55 000,00 -6 600,00
7770 Bank og kortgebyr -200,00 -1 421,25 -1 221,25
  SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD -83 100,00 -77 251,00 5 849,00
8050 Annen renteinntekt 0,00 71,58 71,58
  Årsresultat 2 400,00 6 642,23 4 242,23


Balanse for perioden 01.01.15 - 31.12.15

1500 Kundefordringer 0,00 -750,00 -750,00
1920 Bankinnskudd 33 065,18 6 739,73 39 804,91
  SUM EIENDELER 33 065,18 5 989,73 39 054,91
2000 Egenkapital -33 578,73 0,00 -33 578,73
2050 Annen egenkapital 913,55 0,00 913,55
  Periodens resultat 0,00 -6 642,23 -6 642,23
2400 Leverandørgjeld 0,00 652,50 652,50
2900 Forskudd fra kunder -400,00 0,00 -400,00
  SUM EGENKAPITAL OG GJELD -33 065,18 -5 989,73 -39 054,91
Continue reading

Årsmøtet 2016

Les innkalling til årsmøtet 2016.

Continue reading

Referat årsmøte 2015

Årsmøte 2015

8 august 2015.08.11

Det var 12 medlemmer som var stemmeberettige.

Saker:

 1. Godkjenning av innkalling: Godkjent.

Merknad om  at det skal hete årsmøte 2015. 

 1. Valg av møteleder og referent.

Frode veien vart valgt til møteleder og Else Borgen valgt til referent.

 1. Valg av 2 representanter til å skrive under protokoll.

Valgt ble Inger Johanne Kaus og Asbjørn Bakken.

 1. Årsberetning.

Årsberetningen vart godkjent. Det var kun noen spørsmål angående type brøyting.

 1. Regnskap for 2014 og revisjonsrapport.

Merknader: Spørsmål ang. regnskapsføring og pris. Dette vart forklart.

Continue reading