PROTOKOLL / REFERAT FRA ÅRSMØTE 2016

Tann-Annorseter Hyttevel.

 

PROTOKOLL / REFERAT FRA ÅRSMØTE 2016.

 

År 2016, 6.august kl. 17.00 ble det avholdt årsmøte i Tann-Annorseter Hyttevel.

Sted: Sygard Romsås.

Leder Frode Veian kunne ønske i alt 24 stk. velkommen til årsmøte 2016. 

Fra Brekkom Utmarkslag deltok Per Erik Tromsnes og Thomas Ødegård. 

Innkallingen ble godkjent.

Til å være møteleder ble Frode Veian valgt, referent og protokollfører, Ole Reidar Rønningen.

Til å underskrive protokollen ble Asbjørn Bakken og Grethe Tollefsen valgt.

Det var 17 stemmeberettigede til stede.

Beretning 2015.

Beretning for 2015 ble gjennomgått, med suppleringer vedr. benker og søppelstativer, bomløsning, tavle hvor sponsorer skal kunne bidra og løypepreparering.

Beretningen for 2015 godkjent.

Regnskap for 2015.

 

Bent gikk gjennom 

 • regnskapet for 2015, samt
 • balansen for 2015 og
 • revisjonsberetningen for 2015.

Regnskapet for 2015 ble deretter tatt opp, og GODKJENT.

Budsjett for 2017.

Budsjettet for 2017 er satt opp med følgende estimat:

107 medlemmer x årskontingent på kr. 800,-.

Kr. 518,- går til Utmarkslaget

Kr. 282,- beholdes i Hyttevelet.

Det forutsettes frivillig bidrag på kr. 2.000,-

Utgift kasserer kr. 8.000,-

Fortsatt utgifter på Bankgebyr og OCR / KID.

Nedsummert et underskudd på kr. 500,-, hvor kontingenten forblir uendret.

Ordningen vedr. regnskap / –system og kontingent videreføres ut året.2

Årsmøte gir videre styret fullmakt til å arbeide med og finne nye ordninger når det gjelder styresammensetning og et ev. nytt regnskapssystem, som da skal gjelde fra 01.01.2017, men endelig godkjennes under årsmøte 2017.

Budsjettet ble deretter tatt opp, og GODKJENT.

Valg.

Arnfinn Roel var den enste som var på valg.

Han hadde sagt seg villig til å fortsette og han ble valgt for to nye år.

Annet.

Til punktet forelå det brev fra Harald Krokstrand vedr. grunnvannet. Brevets innhold ble diskutert.

Tatt til orientering.

Det ble videre innledet til en diskusjon vedr. utfordringer knyttet opp mot tømmeordninger for søppelstativer satt opp ved benkene.

Einar Widme og Arne Skyrud påtar seg ansvaret å tømme stativene bortsett fra den øverst i Annollia. 

Her oppfordres hytte-eirene og til å gjøre en innsats, kanskje med kontroll av styrts medlemmer?

Navnesak.

Lars Mytting har tilsendt Vellet et opus vedr. navnesaken; skal det være Annolseter eller Annorseter?

Opuset ble diskutert og det oppfordres til at Lars Mytting ev. tar saken opp med Brekkom Utmarkslag og Ringebu Kommune.

Møte avsluttet kl. 17.50.

Protokollen / referatet godkjent.

 

Asbjørn Bakken /s             Grethe Tollefsen /s.

 

Originalen med signaturene medsendes til styret.

 

Ole Reidar Rønningen /s

Ref.

Continue reading

Hyttevelets historie

Hyttevelet ble stiftet i 1992, her er noen høydepunkter fra historien:

 • 1992: Første årsmøte på Høgvang påskeaften 38 medlemmer, problem med betaling. En har prøvd å få postombæring på setra, noe Posten ikke kunne hjelpe med. Inntekter 4464 kroner.
 • 1994-95: Asbjørn Bakken leder, Aamund Flyen blir kasserer. Christen Mork er ansvarlig for preparering.
 • 1995-1996:38 medlemmer, kontingent 200 kroner, 150 kroner til løypearbeid.
 • 1997: 41 medlemmer
 • 1998: 42 medlemmer
 • 1999: Omsetning 8000 koner, 5700 til løypepreparering, 41 medlemmer.
 • 2000: 39 medlemmer, støttet løypepreparering med 5000 kroner. Kostnaden til strøm blir anslått til 2.5 millioner kroner, en trenger 200 hytteiere. Akebakken ryddet, mottatt støtte på 7000 kroner fra Oppland Fylke.
 • 2002: 44 medlemmer, opparbeidet grillplass, kalt ;Asbjørns plass.
 • 2004: 51 medlemmer. Preparering med traktor, utbedring av løypenett. Bjørn Hannevig blir ny leder.
 • 2005: 56 medlemmer, kontingent 300 kroner
 • 2010: 100 medlemmer, kontingent 400 kroner
 • 2011: 107 medlemmer, kontingent 400 kroner, Börje Andersson leder. Styret utvidet med kasserer
 • 2012: 112 medlemmer, kontingent 450 kroner, navn endret til Tann-Annorseter hyttevel
 • 2013: 113 medlemmer, ras i Breidalen, 121 mottakere av nyhetsbrev, Frode Veian leder
Continue reading

Årsmøteprotokoll for året 2013

 

NewImage

År: 2014, dato: 2.august, kl: 18.00 ble det avholdt årsmøte i Tann Annorseter Hyttevel. Sted: Sygard Romsåsseter.

Leder Frode Veian ønsket et rekordstort frammøte velkommen. Det var 28 stk. stemmeberettigede til stede. I tillegg var det registrert 2 innsendte fullmakter,som var godkjent. Årsmøte ble gjennomført etter oppsatt dagsorden hvor man behandlet følgende saker:

1. Godkjenning av innkallingen Det var ingen innvendinger til innkallingen; Godkjent.

2. Valg av møteleder og referent. Følgende ble valgt: Frode Veian møteleder, Ole Reidar Rønningen referent; Godkjent.

3. Valg av to representanter til å undertegne møteprotokollen. Følgende ble valgt: Kjell S Gulaker og Oddvar Christoffersen; Godkjent.

4. Årsberetning. Årsberetningen for 2013 har vært tilgjengelig på Hyttevelets hjemmeside. Leder gikk gjennom de viktigste saker, så som; Årsmøte for 2012, løypekjøring hittil og framtida, påskeskirennet, utslippsløsninger og medlemsutviklingen. Årsberetningen godkjent.

5. Regnskap 2013 og revisjonsrapport. Kasserer gikk gjennom noen av punktene til regnskapet. Likeså forelå det er rapport fra revisor vedr. regnskapet. Årsregnskapet for 2013 godkjent, revisjonsrapport for det samme regnskapet tatt til orientering.

6. Løypekjøring, forslag til ny avtale. Dette punktet var det som utløste mest diskusjon under årsmøte. Leder redegjorde for avtale som var sagt opp, (etter 10 år), forhandlinger om videre løypekjøring og utkast til ny avtale, herunder en økning i tilskudd bl.a. fra Hyttevellet. Her ble det en livlig diskusjon med gode innspill, også fra representanter fra Brekkom Utmarkslag. Etter innspillene ble det for sesongen 2014 – 15 vedtatt at tilskuddet fra Hyttevellet beløper seg til kr. 55.000-. Videre var det enighet om et tettere samarbeid / synspunktutveksling mellom Hyttevellet og Utmarkslaget, hvor bl.a. en formell avtale om preparering av skiløper bør foreligge, før neste årsmøte.

7. Budsjett 2015, herunder fastsetting av kontingent. Kasserer gikk gjennom budsjettet slik det var satt opp før behandlingen av punkt 6, hvor forslag til tilskudd var satt til kr. 70.000,-. Etter vedtak i punkt 6. ble budsjettet for 2015 endret. Budsjettet for 2015 godkjent. Kontingent for 2015 ble fastsatt til kr. 750,- hvorav kr. 550,- går til løypepreparering og kr. 200,- går til vellets drift; Godkjent.

8. Valg. Etter valgene under årsmøte har styret følgende sammensetting. Leder: Frode Veian, ikke på valg i år. Styremedlem: Knut Erik Godøen, gjenvalgt for to år.  Else Borgen, ikke på valg i år. Kasserer m.m. Bent Flyen, gjenvalgt for to år. Alle valgene var enstemmig.

9. Bomavgift, innspill fra Kjell S Gulaker. Til årsmøte, innen fristens utløp, forelå det et innspill fra Kjell S Gulaker. Hovedinnholdet var at Hyttevellet anmoder Brekkom Utmarkslag om seriøst å vurdere overgang til automat bom for seter vegen. Etter mye diskusjon og mange forslag til løsninger, ble det enstemmig vedtatt at henvendelse til Brekkom Utmarkslag oversendes. Til samme punktet uttrykte Ole Reidar Rønningen misnøye med at bomavgift i påsken er for hver dag (uten sesongkort) når bilen står på privat grunn (eiendom).

10. Annet. Under punktet redegjorde kasserer litt for et stadig mer digitalisert Postvesen, og utfordringer knyttet opp mot felles postkasser ved bommen og nye adresser for hver eiendom fra høsten 2014.

Møtet slutt ca. kl. 20.00.

Ole Reidar Rønningen /s Ref.

Kjell S Gulaker

Oddvar Christoffersen.

 

Continue reading

Referat fra årsmøtet 2013

 

Årsmøteprotokoll for Tann-Annorseter Hyttevel

Årsmøtet 2013 avholdt 14. august 2013

Årsmøtet ble innledet av velets styreleder Börje Andersson. 
Det var 12 stemmeberettigede til stede.

DSC 7469

1. Godkjenning av innkallingen:

Innkallingen ble godkjent. 

2. Valg av møteleder og referent:
Börje Andersson ble valgt til møteleder og Torill Flyen som referent.

3. Valg av to representanter til å undertegne årsmøteprotokollen:
a. Jostein Huglen
b. Marit Grøttheim

4. Årsberetning for 20112 
Årsberetningen ble gjennomgått av styrets leder. Beretningen ble godkjent uten anmerkninger. 

5. Regnskap og revisjon:

Regnskap og revisjonsrapport for 2012  ble gjennomgått av kasserer. 
Årsregnskapet for 2012 ble godkjent uten bemerkninger av årsmøtet.

6. Budsjett for 2014: 

Budsjett for 2014 ble gjennomgått av kasserer. 

På budsjettposten påske ble preparering over Langslohaugen diskutert:

 • hvis løype skal utbedres til større prepareringsmaskin må en søke om tillatelse til dette fra grunneiere gjennom Utmarkslaget
 • løype må også godkjennes på årsmøtet i Utmarkslaget
 • en må også søke Ringebu komme om tillatelse til å preparere løype
 • risiko i forbindelse med buffersone for villreinstammen
 • budsjettmidler skal derfor ikke brukes til løypepreparering over Langslohaugen men til påskeskirenn og måneskinnstur

Budsjett for 2014 ble med dette godkjent av årsmøtet. Kontingent for 2014 er med dette 450 kroner og støtte til løypepreparering kr 300 kroner. Budsjettert underskudd er på 320 kroner.

7. Valg: 

Valgkomiteen har bestått av Ole Reidar Rønningen og Terje Skaftnes.
Valgkomiteen fremla innstilling til følgende verv:

 • Frode Veian leder 2 år
 • Else Borgen styremedlem 2 år
 • Liv Karin Huseby Revisor 1 år (gjenvalg) 


Disse ble enstemmig valgt av årsmøtet. 

Styret for årsmøteperioden 2013 til 2014 består således av: 

 • Leder Frode Veian fram til årsmøte for 2014
 • Kasserer Bent Flyen fram til årsmøte for 2013
 • Styremedlem Else Borgen fram til årsmøte for 2014
 • Styremedlem Knut Erik Godøen fram til årsmøte for 2013


Oppnevnt til velets styre fra Brekkom Utmarkslag:

 • Odd Arne Fugleslåen
 • Morten Hansen


Valgkomite: 
I tråd med tradisjonen om at 2 avgåtte fra styret danner valgkomite er det Börje Anderson og Olaug Widme for kommende årsmøteperiode. 

8. Mobildekning på setra: gjennomgang av dekning tale og data

Mobildekning ble demonstrert via Netcom, ICE og Telenor. Det ble informert om at Telenor kommer til å bygge ut 3G på Skottåsen høsten 2013, dette kommer til å gi bedre dekning og dataoverføringshastighet. Et av probleme var dårlig bredbåndsdekning i Brekkom som gjør at Telenor sliter med å få ført fram god båndbredde til mobilmasten på Skottåsen.

9. Bomavgift: gjennomgang av regler

Dagen før årsmøtet hadde et ras i Breidalen tatt med seg 150 meter av veien ned i Breia. Kostnadsoverslag for å få veien i kjørbar stand var 100-200 000 kroner, en vil søke om støtte fra Statens Naturskadefond.

Odd Arne Fugleslåen og Morten Hansen fra Utmarkslaget informerte om følgende:

 • sesongkort kan brukes i flere biler
 • forsøksprosjekt med SMS-betaling startet høsten 2013 og vil vare frem til årsmøtet i Utmarkslaget i mars 2014
 • det brukes mye tid på innkreve bompenger, over 100 timer per år
 • Utmarkslaget ønsker tilgang til hyttevelets medlemsliste for å fakturere årskort
 • en planlegger å lansere brekkom.no for å gi mer informasjon
Vedtak: det gis tilgang til medlemsliste for å fakturere årskort/sesongkort

10. Avløp: regler og retningslinjer: Ringebu kommune stiller med representant.

DSC 7467

Ringebu kommune kunne ikke stille men hadde en redgjørelse som ble lest opp. Følgende ble diskutert:

 • avløpsbestemmelser skal opp i kommunestyret i september
 • Ringebu kommune inviteres til neste årsmøte


11. Annet:

Gjerder:

 • bruk av størmgjerder med eller uten strøm er forbudt for andre enn de med dyr på beite og vil bli fjernet
 • det lages informasjon fra hyttevelet om dette
Tann-Annorseter

Drammen 16. november 2013

 

Continue reading

Referat fra årsmøtet 2012

 

Årsmøteprotokoll for Tann-Annorseter Hyttevel

Årsmøtet 2012 avholdt 28. juli 2012

Årsmøtet ble innledet av velets styreleder Börje Andersson.
Det var 15 stemmeberettigede til stede.

Bilde

1. Godkjenning av innkallingen:

Innkallingen ble godkjent. 

2. Valg av møteleder og referent:
Börje Andersson ble valgt til møteleder og Frode Veian som referent.

3. Valg av to representanter til å undertegne årsmøteprotokollen:
a. Torill Flyen
b. Knut Erik Godøen

4. Årsberetning for 2011:
Årsberetningen var lagt ut på velets hjemmeside. Hovedpunktene ble gjennomgått av styrets leder. Beretningen ble godkjent uten anmerkninger.

5. Vedtektsendringer:
Forslag til endring av vedtekter:
Styret foreslår å endre navnet til hva det opprinnelig ble skrevet som. Annolseter er en senere konstruksjon som ikke har noe med det opprinnelige navnet på setra. Ola Styrk Hansen hadde ikke anledning til å møte på årsmøtet, men hadde levert skriftlig innsigelse mot navneendring, med begrunnelsen at det på alle kart og offentlige dokumenter står Annolseter. Innsigelsen ble ikke tatt til følge. En mindre rettelse i pkt 4 ble også foreslått. Vedtektsendringene ble enstemmig godkjent av årsmøtet. Nytt navn på hyttevelet er med dette Tann-Annorseter hyttevel med domene tann-annorseter.no:


6. Regnskap og revisjon:

Regnskap og revisjonsrapport for 2011 ble gjennomgått av kasserer.
Årsregnskapet for 2011 ble godkjent uten bemerkninger av årsmøtet.

7. Budsjett for 2013:

Budsjett for 2013 ble gjennomgått av kasserer.
Budsjett for 2013 ble godkjent av årsmøtet. Kontingent for 2013 er med dette 450 kroner og støtte til løypepreparering kr 300 kroner. Budsjettert overskudd er på 620 kroner.

8. Valg:

Valgkomiteen har bestått av Ola Styrk Hansen og Bjørn Fyksen.
Valgkomiteen fremla innstilling til følgende verv:

 • Knut Erik Godøen: styremedlem 2 år
 • Liv Karin Huseby Revisor 1 år (gjenvalg) 


Disse ble enstemmig valgt av årsmøtet.

Styret for årsmøteperioden 2011 til 2012 består således av:

 • Leder Bent Erik Børje Andersson fram til årsmøte for 2012
 • Kasserer Bent Flyen fram til årsmøte for 2012
 • Styremedlem Olaug Widme fram til årsmøte for 2012
 • Styremedlem Knut Erik Godøen fram til årsmøte for 2013


Oppnevnt til velets styre fra Brekkom Utmarkslag:

 • Erik P Borgen 
 • Jo Terje Bakke 


Valgkomite:
I tråd med tradisjonen om at 2 avgåtte fra styret danner valgkomite er det Terje Skaftnes og Ole Reidar Rønningen for kommende årsmøteperiode.

9. Eventuelt:

 • Representanten fra utmarkslaget orienterte om at de ville sette i gang arbeid med merking av stier.
 • Ny bro over Røya på traktorveien til Røytjern ble etterlyst. Ansvar utmarkslaget.
 • Hærverk på Asbjørns plass har ført til at benker er ødelagt. Styret kommer med forslag til dugnad.
 • Styreleder orienterte om høringsbrev fra Ringebu kommune vedr. nye gjerderegler. Styret avgir høringsuttalelse.
 • Gro Huglen hadde sendt brev med ønske om at neste årsmøte tok opp sak om mulighet for utslipp til tett tank, dessuten etterlyste hun bedre informasjon om gaidete turer om sommeren. Brevet ble tatt til etterretning.


Otta 1. august 2012

 

Continue reading

Referat fra årsmøtet for 2010

 

Årsmøteprotokoll for Tann-Annolseter Hyttevel.
Årsmøtet for 2010 avholdt 9. juli 2011

Årsmøtet ble innledet av velets styreleder Terje Skaftnes.
Det var 18 stemmeberettigede til stede.

1. Godkjenning av innkallingen:
Innkallingen ble godkjent. Det ble bemerket at innkallingen i fremtiden bør sendes ut med post, og epost, sammen med årsmøtepapirene

2. Valg av møteleder og referent:
Terje Skaftnes ble valgt til møteleder og Ola Styrk Hansen som referent.

3. Valg av 2 representanter til å undertegne årsmøteprotokollen:

a. Jostein Huglen
b. Bjørn Fyksen

4. Årsberetning for 2010: 
Årsberetningen var lagt ut på velets hjemmeside. Hovedpunktene ble gjennomgått av styrets leder. Beretningen ble godkjent uten anmerkninger. 

5. Vedtektsendringer:
Styremedlem Ole Reidar Rønningen delte ut og redegjorde for styrets forslag til endring av vedtekter, hvor de viktigste endringene er: 
Endring av årstall fra 2005 til 19992 for når de første vedtektene ble fattet.
Antall medlemmer i styret endres fra 5 til 6 (utmarkslagets 2 representanter inkludert). Kasserer vil inngå som et styreverv. 
Årsberetningen endres fra kalenderår til å gjelde for årsmøteperioden dvs. fra juli til juli. Regnskapet vil fortsatt gjelde for siste hele kalenderår.
Vedtektsendringene ble enstemmig godkjent av årsmøtet. 

6. Regnskap og revisjon:

Regnskap og revisjonsrapport for 2010 ble gjennomgått av kasserer. 
Årsregnskapet for 2010 ble godkjent uten bemerkninger av årsmøtet.

7. Budsjett for 2012:

Budsjett for 2012 ble gjennomgått av kasserer.
Budsjett for 2012 ble godkjent av årsmøtet.

8. Valg: 

Valgkomiteen har bestått av Ola Styrk Hansen og Bjørn Fyksen. 
Valgkomiteen fremla innstilling til følgende verv: 

 • Bent Erik Børje Andersson Leder 2 år 
 • Bent Flyen Kasserer 2 år 
 • Olaug Widme Styremedlem 1 år (gjenvalg) 
 • Liv Karin Huseby Revisor 1 år (gjenvalg) 


Disse ble enstemmig valgt av årsmøtet.

Styret for årsmøteperioden 2011 til 2012 består således av:

Leder Bent Erik Børje Andersson 2 år
Kasserer Bent Flyen 2 år
Styremedlem Olaug Widme 1 år
Styremedlem Ole Reidar Rønningen 1 år

Oppnevnt til velets styre fra Brekkom Utmarkslag:
Erik P Borgen
Jo Terje Bakke

Valgkomite:
I tråd med tradisjonen om at 2 avgåtte fra styret danner valgkomite er det Terje Skaftnes og Bjørn Fyksen for kommende årsmøteperiode.
9. Eventuelt:

Under dette punktet fortalte Erik Borgen litt om utmarkslagets arbeid. I tillegg snakket Terje Skafnes om styrets kommende arbeid og aktuelle saker. I tillegg var ordet fritt.

Annolseter 9. juli 2011

 

Continue reading

Referat fra årsmøte for 2009

 

Referat fra årsmøte for 2009 i Tann-Annolseter hyttevel.

DSC_0219.JPG
24 Juli 2010 kl.1600 på Asbjørns plass, Stortann Seter.

Terje Skaftnes ønsket velkommen til årsmøtet for 2009 og det var 33 fremmøtte. Av disse var 22 stemmeberettige.

DSC_0220.JPG

1) Godkjenning av innkalling: Det var ingen merknader til innkallelsen.

2) Valg av møteleder: Terje Skaftnes ble valgt til møteleder.

3) Valg av 2 representanter til å undertegne møteprotokollen: Yngve Brustad og Oddvar Christoffersen.

4) Årsberetning: Terje S gjennomgikk årsberetning for 2009 uten kommentarer.

5) Regnskapsresultat og balanse for 2009: Bent Flyen gikk gjennom dette uten kommentarer.

6) Budsjett 2011: Bent Flyen gikk gjennom budsjettet.

 • Det er budsjettert med 100 medlemmer for 2011.
 • Påskeskirenn kr 2400.-
 • Regnskapsfører kr 2000.-
 • Løypeprep. Kr 275.- pr medlem.
 • GPS. Drift/vedikehold av denne må skje med sponsing utenom budsjettet til hyttevelet.
 • Preparering av akebakken kr. 1000.-

7) Valg:

 • Terje Skaftnes gjenvalgt som leder 1 år til , frem til årsmøte for 2010.
 • Ole Reidar Rønningen styremedlem 2 år, ny, valgt på årsmøtet for 2009, styremedlem fram til årsmøtet for 2011.
 • Olaug Widme styremedlem 2 år, ny, valgt på årsmøtet for 2008, styremedlem fram til årsmøtet for 2010.
 • Harald Skogli, leder Utmarkslaget styremedlem
 • Arne Syverud, løypeansvarlig Utmarkslaget styremedlem
 • Bent Flyen regnskapsfører
 • Liv Karin Huseby revisor
 • Bjørn Fyksen valgkomite
 • Ola Styrk Hansen valgkomite

8) Annet:
Utmarkslaget ved Arne Syverud informerte om at kostnaden for brua over mot Skotten ble kr. 115000.-. Breidalsveien 315000.- og gapahuken opp mot Høgåsen kr. 35000.‚ÄîTotal løypekosstnad for 2009 ble kr 67000.-

Terje S fortalt litt om ståa rundt dette med navn på veiene og status er at navnforslagene er oversendt kommunen i mars i år. Kommunen står for kostnaden av skilt og den er kr. 2000.- pr skilt, ferdig oppsatt.

Oddvar Christoffersen tok opp vegavgift for påsken. Han synes dagens praksis virket noe urimelig da man i påsken skal betale en avgift for antall dager man er på setra selv om bilen står stille mellom ankomst og avreise. Arne Syverud svarte at de skulle ta opp saken på årsmøte for utmarkslaget i februar/mars 2011. Det ble presisert at utenom påsken betaler en per tur mens i påsken er det dagskort uansett antall turer.

Knut Erik Godøen foreslo en fartsgrense på ca. 30 km/t på stikkveiene (veiene inn fra seterveiene), og bruk av hundepose. Bruk av hundepose ble korrigert til å iallefall fjerne etterlatenskapene langs veien og særlig da foran andre hytteeieres innkjørsel.

Møtet ble avsluttet med sosialt samvær og grilling.

DSC_0225.JPG

DSC_0232.JPG

 

Continue reading

Referat fra årsmøte for 2008

 

Referat fra årsmøte for 2008 i Tann-Annolseter hyttevel

11 Juli 2009 på Asbjørns plass, Stortann Seter.

Sak 0: Opptelling av stemmeberettigede medlemmer

Det møtte 17 stemmeberettigede medlemmer. Møtet startet kl. 16:00. Terje Skaftnes åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Det ble presisert at møteinnkalling fra årsmøtet 2008 kun sendes på epost, web og oppslagstavler. Møteinnkallingen ble godkjent.

Sak 2 og 3: Valg av møteleder, referent og representanter

Terje Skaftnes ble valgt til møteleder. Yngve Brustad og Steinar Grøtterød ble valgt til representater til å undertegne protokollen. Bent Flyen ble valgt til referent.

Sak 4: Gjennomgang av årsberetning for 2008

Årsberetning ble godtatt med uten kommentarer

Sak 5: Forslag til vedtektsendring (signeringsrett)

For å få godkjent foreningen i Brønnøysund må følgende allerede praktiserte rutine formaliseres;

"Styrets leder signerer for hyttevelet. Kasserer disponerer bankkonto med utbetalinger i henhold til budsjett opp til 5000 kroner. Ut over dette må kasserer ha styreleders godkjennelse. Ved styreleders fravær kan et annet styremedlem signere‚"

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 6: Gjennomgang av regnskap for 2008

Driftsresutatet viser et underskudd på kr. 539,76. Utgående balanse for året var kr. 22 463,63. Regnskapet er godkjent av revisor Liv Karin Huseby. Det ble gjennomgått og godkjent.

Sak 5: Budsjett for 2010

Budsjett ble gjennomgått. En budsjetterer med 100 medlemmer. Medlemskontingent var foreslått økt til 380 men årsmøtet foreslo å øke kontingent til 400 med grunnlag til at 20 kroner bare rakk til et par minutters parkering i Oslo. Forslaget på 400 kroner ble vedtatt og kasserer fikk fullmakt til å justere budsjettet i forhold til dette.

Sak 6: Valg

 • Terje Skaftnes Leder 2 år, valgt på årsmøtet for 2007, leder fram til årsmøtet for 2009
 • Bjørn Fyksen styremedlem 2 år,valgt på årsmøtet for 2007, styremedlem fram til årsmøtet for 2009
 • Olaug Widme styremedlem 2 år, ny, valgt på årsmøtet for 2008, styremedlem fram til årsmøtet for 2010
 • Harald Skogli, leder Utmarkslaget styremedlem
 • Arne Syverud, løypeansvarlig Utmarkslaget styremedlem
 • Bent Flyen regnskapsfører
 • Liv Karin Huseby revisor
 • Bjørn S. Hannevig valgkomite
 • Kjell Gulaker valgkomite

Sak 7: Annet

Preparering over Langslohaugen

Det var innkommet forslag om at løypa fra Djuptjønn på Stortann over Langslohaugen til Saltbjørka ved Saubuveien prepareres i stedet for den nye løypa på Saubuvegen. Ønsket var kommet fordi løypa var et av de stedene med penest utsikt og at det var langt lettere å motivere barn å gå over Langslohaugen. Det var villighet til å betale ekstra for dette.

Utmarkslaget ved leder Harald Skogli svarte at dette var et økonomisk spørsmål men at det var et problem med at en snødrivene her var de mest problematiske i hele løypenettet, en riskikerte å kjøre i stykker traktoren. Løypebas Arne Syverrud svarte at han kunne kjøre der med weasel men da måtte det finnes penger til det.

Flere forslag til nye løyper ble foreslått, mellom setrene og via Langslohaugen. Utmarkslaget disponere ikke snøscooter og ønsker ikke å kjøre opp løyper med snøscooter.

Det ble ble vedatt at styret i hyttevelet skulle se på finansieringsmåter for i det minste få kjørt opp løype i vinterferien og påsken, da med weasel.

Veinavn

For at nødetater skal finne fram bør det settes navn på alle veier, i øyeblikket har årsmøtet i hyttevelet kun satt navn på Heiaveien fra Asbjørn Bakken til Bent Flyen. Det ble delt ut kart med nummer på veier og alle medlemmer ble bedt om å levere navneforslag til Bjørn Fyksen i styret i hyttevelet.

Det ble nevnt et tilfelle hvor et medlem hadde fått hjerteinarkt men ikke orket jobben med å prøve å forklare ambulanse hvordan en skulle finne fram på setra.

Det er gård- og bruksnummer samt løpenummer på hver hytte. Løpenummer finnes på offentilge kart og kan brukes, men det er tilfeldig tildelt etter ferdigstillelse av hytte, så de kan ikke brukes til veinummer.

Terje Skaftnes ønsket kart nederst på setrene hvor en kunne se vegnavn, i modell etter boligfelt.

Når en har vedtatt et forslag på vegnavn blir det sent til høring hos Utmarkslaget, deretter til veinavnkomiteen i Ringebu kommmune. Hvis godkjent regner en med at det er kommunen som er ansvarlig får å sette ut vegskilt.

Utmarkslaget informerer

Leder Harald Skogli i Utmarkslaget informerte om følgende:

- Gapahuk under Høgåsen

I samarbeid med Fiolen 4H blir det i høst satt opp gapahuk under Høgåsen i området i bakken nedenfor der løypa fra Tann og Annol møtes. 4H står for det meste av finansieringen og har derfor førsterett til gapahuken i påsken.

- Bru fra Tunga til Skotten

Utmarkslaget prøver å få opp bru over Breia ved Skotten, i det gamle råket fra Tunga til Skotten. Dette vil gjøre det mulig å gå på tur fra nydyrkningsområdene på Tunga innenfor Annol til Skotten seter. Hvis en er heldig kommer brua opp i høst, hvis ikke blir det til neste sommer.

- Merking av råk

Utmarkslaget starter med rydding og merking av løyper, den første løypa blir Hjelleråket fra pensjonatet på Annol til Røytjønnet. Merking gjøres ved at en blekker bjørka (tar vekk never i 30 cm bredde på stammen) slik en merket råk tidligere. En trenger hjelp fra medlemmer av hyttevelet i å rydde råket.

Eventuelt

Øvre Tann vannlag

Øvre Tann vannlag kom med en oppfordring om at hvis vintervann skulle fortsatt fungere var det viktig at en ikke lukket springen i uttaket på oversiden av vanntaket, da ville vannet fryse og stoppe vanntilførselen ved Roligheten og lengre ned. Siden det sikkert andre medlemmer enn de i vannverket som hentet vintervann her var det viktig at alle viste det.

Tømming av septiktanker

Det ble tatt opp at kommunen ikke tillater hytteeiere å ha septiktanker fordi Ringebu kommune ikke har tilstrekkelig rensekapasitet til å ta imot dette. Dette vil over tid forurense grunnvannet. Kommunen har sendt ut en spørreundersøkelse i forbindelse med Eiendomsskatt og signaler tyder på at en vil innskjerpe utslippstillatelser.

Den generelle regel at alt en bærer inn over dørstokken kan en slippe ut som gråvann.

Styret fikk i oppgave å sjekke med kommunen om en ikke kunne utvide rensekapasiteten slik at hytteeire også kunne ha septiktank, særlig i at en nå bidrar med mer til kommunen gjennom eiendomsskatt.

Møtet ble avsluttet med sosialt samvær og grillfest.

 

Continue reading

Referat fra årsmøte for 2007

 

Referat fra årsmøte i Tann-Annolseter hyttevel

Dscn1152-1

19 Juli 2008 på Asbjørns plass, Tann Seter.

Sak 0: Opptelling av stemmeberettigede medlemmer

Det møtte 23 stemmeberettigede medlemmer. Møtet startet kl. 16:00. Bjørn S. Hannevig åpnet møtet og ønsket velkommen.

Dscn1154-1

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Det fremkom et ønske om at møteinnkalling i fremtiden plir satt opp på oppslagstavler samt bom på Fugleslåen forut for møtet. Møteinnkalling godkjent med denne kommentar.

Sak 2: Valg av møteleder, referent og representanter

Bjørn S. Hannevig ble valgt til møteleder. Bjørn Fyksen og Margrethe Hofseth ble valgt til representater til å undertegne protokollen. Torill Flyen ble valgt til referent.

Sak 3: Gjennomgang av årsberetning for 2007

Årsberetning ble godtatt med følgende kommentarer:

 • det ble anmerket at veien i Søre Brekkom fortsatt er gruset og "levert ferdig med vaskebrett".Hva har statens veivesen planlagt for denne veien i fremtiden? Lars Haugen nevte at entreprenøren sannsynligvis ikke fikk godkjenning av arbeidet fra Statens Veivesen, slik at veien sannsynligvis vil bli utbedret en gang til.
 • påskeskirennet: Rennet var en suksess med takk til Terje Skaftnes og Arne Syverud. Terje stiller seg åpen for inspill omkring hvordan påskeskirennet skal arrangeres i fremtiden- evt. om voksne også skal kunne delta. Det er også et ønske om å finne sponsorer for fremtidige renn. Antall deltakere i rennet bør fremkomme av fremtidige årsrapporter.

Sak 4: Gjennomgang av regnskap for 2007

Dscn1155-1

Driftsresutatet viser et overskudd på kr. 4494. Utgående balanse for året var kr. 20 981.63. Regnskapssituasjonen ble ansett som svært positiv på bakrunn av økt medlemsmasse samt lavere portoutgifter som føle av elektronisk kommunikasjon. Regnskapsfører foreslo å bruke kr. 2000 til å registrere hyttevelet som forening i Brønnøysundregisteret slik at vi kan få et organisasjonsnummer. Dette for å unngå at hyttevelets balanse blir lagt til regnskapsførers private inntekt. Det ble besluttet å behandle denne saken under eventuellt. Regnskapet er godkjent av revisor Liv Karin Huseby. Det ble gjennomgått og godkjent.

Sak 5: Budsjett for 2009

Budsjett ble gjennomgått. Målet for 2009 er en økning til 90 medlemmer. Budsjettet ble godkjent med fortsatt medlemskontingent på kr. 350. Ingen videre kommentarer.

Sak 6: Valg

 • Terje Skaftnes Leder 2 år
 • Bjørn Fyksen styremedlem 2 år
 • Ola Styrk Hansen styremedlem 1år
 • Harald Skogli, leder Utmarkslaget styremedlem
 • Arne Syverud, løypeansvarlig Utmarkslaget styremedlem
 • Bent Flyen regnskapsfører
 • Liv Karin Huseby revisor
 • Bjørn S. Hannevig valgkomité
 • Kjell Gulaker valgkomité

Sak 7: Annet

Utplassering av containere

Det er satt opp nye containere med kildesortering for papir, glass og metall og restavfall. Dette vil sannsynligvis løse problemene med overfyllte containere vi har hatt i høytider og ferier. Skulle containerene fortsatt fylles opp for mye, finnes det et telefonnummer på siden av containeren hvor man kan ringe og si ifra. Det vil også bli satt opp en link på Tannol.no til renovasjonsselskapets webformular, slik at man også kan varsle renovasjonsselskapet per web.

Det ble også utrykket et ønske om å ha kildesortering av plast, siden dette allerede finnes for fastboende i Ringebu kommune. Bent Flyen tilbød seg å sjekke med MGR (Midt-Gudbransdal Renovasjon) om vi kan få en kontainer til plastinnsamling.

Bruk av aggregater

Utidig bruk av aggregater viser seg å være til sjenanse for mange. Det ble uttrykt et ønske om regulering av støy fra aggregater. Vi trenger avklaring om det står i reguleringsplanen at det ikke er lov å bruke aggregat for annen bruk enn byggevirksomhet, siden dette ike kom klart frem i møtet.

Oddvar kommenterte at det er mulig å bygge inn og isolere et aggregat. Aggregatet kan kun bygges inn dersom det har eksosannlegg.
Dscn7665

Hyttevelet vedtok at dersom vedvarende bruk av aggregat er til sjenanse for andre, må aggregatet bygges inn. Det kreves at aggregatet ikke skal høres utenfor eiers tomtegrense.

Dscn7661

Årsoppgjørsdisposisjoner

Bent Flyen fikk fullmakt til å bruke kr 2000 av overskuddet til å registrere hyttevelet som forening i Brønnøysundregisteret, slik at hyttevelet får et organisasjonsnummer. Dette reduserer årets overskudd til kr. 2494.

I forbindelse med dette formaliseres signaturregler:

"Styrets leder signerer for hyttevelet. Kasserer disponerer bankkonto med utbetalinger i henhold til budsjett opp til 5000 kroner. Ut over dette må kasserer ha styreleders godkjennelse. Ved styreleders fravær kan et annet styremedlem signere."

Hytteforbundet

Kari Flyen spurte om det ville væìre ønskelig å melde hyttevelet inn i Hytteforbundet. Styret utreder nærmere.

Gapahuk eller lavo under Høgåsen

Terje Skaftnes tok opp at det på måneskinnsturen i påsken burde settes opp en lavo eller an gapahuk under høgåsen. Styret vil diskutere dette med Utmarkslaget.

Utbedring av Djuptjønn og Lekja på Tann

Lars Romsaas foreslå utbedring av Djuptjønn som badedam for setras barn. I tidligere år har dette vært et populæìrt badested, men har ikke hatt vanntilgang på flere år. Harald Skogli foreslo at dette kunne gjøres i sammenheng med restaurering av Lekja, et av setras eldste kulturminner. Det ble vedtatt at Bent Flyen skulle stå ansvarlig for å søke stiftelsen UNI om midler til utbedring av grunnen i Djuptjønn og restaurering av Lekja i samarbeid med Utmarkslaget.

Møtet ble avsluttet kl 17:00 med sosialt samvær og grillfest.

 

Continue reading

Referat fra årsmøte for 2006

 

Referat  Årsmøte i Tann - Annolseter hyttevel 7 juli 2007 (årsmøte for 2006)

33 personer møtte, av disse 18 stemmeberettigede til møtestart 16:00.
Bjørn S. Hannevig åpnet og ønsket velkommen.

Sak 1 Godkjenning av innkalling, ingen merknader

Sak 2 Valg av møteleder og referent, Hannevig og Gulaker valgt.

Sak 3 For underskriving protokoll valgt Oddvar Christophersen og Asbjørn Bakken.

Sak 4 Årsberetning. Gjennomlest. Spørsmål om budsjettårene, kontra kalenderår; For å komme på tur, skal vi ta budsjett både for 2007 og 2008 på dette møtet.

Sak 5 Regnskap 2006. , fikk større overskudd enn budsjettert. GODKJENT

Sak 6 Budsjett 2007. Budsjett satt opp med et overskudd på 150 kr, ligger meget godt an pr dd. (Sparer porto på bruk av mail og stor økning i medlemsmassen) GODKJENT

Sak 7 Budsjett 2008. Basert på 80 medlemmer, satt opp med et overskudd på 975,- kr GODKJENT

Sak 8 Valg.

Bjørn S. Hannevig leder gjenvalg 1 år
Ola Styrk Hansen styremedl. 1 år
Terje Skaftnes styremedl. ny 2 år
Lars Haugen Brekkom utm.lag 1 år
Arne Syverud Brekkom utm.lag 1 år
Bent Flyen Regnskapsfører
Amund Flyen Revisor ny

Sak 9 Annet.
A
Strøm
Ved fristens utløp hadde 35 hytte eiere bestilt strøm. Utbygger vil sannsynligvis starte utbygging på det grunnlag. Befaring fra Fugleslåen 17 juli. Det vil komme trafo på Tann seter, derfor vil flere kunne knytte seg til.
B Veinavn
Forslag om navn på veien mellom A. Bakken og B. Flyen bestemt til Heia.
Nytt styre bør jobbe med navnsetting på alle stikkveier. Står vi fritt i forhold til Kommunen? Lokal forankring via grunneiere er å anbefale
C Ulv på Tannsmoen
Sympatierklæring til fam Haugen som mistet så mange. Oppfordring til hytteeiere om å bruke det lokale tilbudet fra grunneiere, for på denne måten å styrke næringsgrunnlaget. Alle er interessert i en setergrend med beitedyr og aktivitet.
D Fra utmarkslaget
-Tanker om opparbeiding av badeanlegg for alle brukere av Tann og Annolseter.
-Løypa Framigard-Langslohaugen-Saltbjørka vil bli lagt til Saubuvegen fra neste sesong, dette grunnet i gjenfyking og lettere maskintrase.
-Hyttevelet bes skrive eget brev til veimyndighetene, dette for å støtte bygdefolket i kampen for utbedring av Brekkomvegen (tenk på de som må bruke denne vegen daglig!)

Møtet hevet 17:00 

Kjell S Gulaker / referent

Oddvar Christophersen (sign)

Asbjørn Bakken (sign)

 

Continue reading

Referat fra årsmøte for 2004

 

Referat

Årsmøte i Tann - Annolseter hyttevel 13 August 2005.

30 personer møtte, av disse 21 stemmeberettige. Bjørn Hannevig åpnet og ønsket velkommen.

Sak I Godkjenning av innkalling , ingen merknader

Sak 2 Valg av møteleder og referent , Hannevig og Gulaker valgt.

Sak 3 For underskrivining protokoll valgt Turid Ånsløkken og Oddvar Christophersen.

Sak 4 Årsberetning . Gjennomlest, kommentar: Akebakken ble sent preparert i år. Her fremkom at det er styret som selv må bestille preparering. Sittende styre har ikke kjent til dette. Årsmøte ønsker navn og telefon til personer som kan ta på seg eksempelvis feiing av pipe.

Styret viser til "hytteservice" v/ K.A. Borgedal og Jon Mork, som annonserer flere typer hyttetjenester. Kjell Å Borgedal : 413 30076 Jon Mork : 900 63697 For øvrig er brannvesenet eller kommunen's feier rette vedkommende for feiing. Utedoen som er bygget ble godkjent. Danseplatten som årsmøte 2004 vedtok bygget, innvilges fortsatt utsettelse.

Sak 5 Regnskap 2004. Godkjent

Sak 6 Budsjett 2005, Møtet bestemte at andel av kontingent til løyper fortsatt skal være 250, derfor øker denne posten med 2500,- Godtgjøring 500 for leder, gis i stedet til regnskapsfører. Underdekning på kr 500 skal tas fra egenkapital.

Sak 7 Valg. Bjørn Hannevig som leder, Kjell Gulaker som sekretær, begge valgt i 2004. Begge fortsetter til 2006. Fra Utmarkslaget valgt Karin Ødegård og Jon Borgedal. Aamund Flyen er revisor for 2005.

Sak 8 Annet

 • Kontingent kr 300 opprettholdes også for nesteår. Utedoen som er bygget ble godkjent. Innkommet forslag om valgkomité iverksettes på følgende måte. De som går ut av styret blir valgt inn som valgkomite, for 2006 ble valgt Asbjørn Bakken og Turid Ansløkken.
 • Vedtektene skal justeres slik at innkommet forslag om skriftlig valg iverksettes om årsmøtet ønsker dette (det er nok at en ønsker dette). Vedtektene skal også justeres i henhold til tid på året møtet holdes og representasjonen fra utmarkslaget (grunneierne). Reviderte vedtekter vil bli sendt ut i forkant av neste årsmøte og behandles der.
 • Konteinere flyttet, den enkelte anmodes om å ringe hvis fullt. Et forslag om å påvirke en ny flytting til nærmere brukerne, ble ikke tatt til følge. Regnskapsfører for 2006 er uløst, styret pålegges å finne løsning.
 • Gjerde omkring hyttene, vedtaket opplest. Det er maks 120 m2 som kan inngjerdes. Situasjonsplan og melding til kommunen 14 dager i forkant. (for fullstendig tekst kontakt leder eller kommunen)
 • Brøyting på Annolseter fra Nordølomshaugen til Mytting er fra 2005 ved utmarkslagets forsorg. - Ny satsing i regionen fra utmarkslaget, er merking av eksisterende sommer-turstier.
 • Preparering av Troll løypa, er utenfor Utmarkslagets ansvar.

Møtet hevet 17:20 Kjell S Gulaker /referent

Oddvar Christoffersen (sign) Turid Ånsløkken (sign)

 

Continue reading

Referat fra årsmøte for 2005

 

Årsmøte i Tann - Annolseter hyttevel 5 august 2006.40 personer møtte, av disse 19 stemmeberettigede til møtestart 16:00.
Bjørn S. Hannevig åpnet og ønsket velkommen.


Sak 1 Godkjenning av innkalling, ingen merknader

Sak 2 Valg av møteleder og referent, Hannevig og Gulaker valgt.

Sak 3 For underskriving protokoll valgt Simen Flyen og Frode Veian.

Sak 4 Årsberetning. Gjennomlest, kommentar: Fra Utmarkslaget har Karin Ødegård og Jon Borgedal vært i styret, ikke Christian Mork som årsmeldingen sa.

Sak 5 Regnskap 2005. Godkjent, noe diskusjon om Vellets andel i løypeprepareringen (nå i underkant av 20 % av totalkostnad)

Sak 6 Budsjett 2006. Budsjett satt opp med et lite underskudd. Årsmøtet bestemte at budsjettet settes opp med forventet kontingent fra alle medlemmer (61 pr d.d.) i stedet for innbetaling fra 50 medlemmer. Dette innebærer da at inntekten budsjetteres til 61 x 300 = kr 18 300, tilskudd løypepreparering 61 x 250 = kr 15 250 og øvrige utgifter som før kr 3 000 som samlet blir et budsjettert overskudd på kr 50.

Sak 7 Valg.

 • Bjørn S. Hannevig leder gjenvalg 2 år
 • Kjell Gulaker sekr. gjenvalg 1 år
 • Ola Styrk Hansen styremedl. ny 2 år
 • Lars Haugen Brekkom utm.lag 1 år
 • Karin Ødegård Brekkom utm.lag 1 år
 • Bent Flyen Regnskapsfører ny
 • Amund Flyen Revisor

Sak 8 Annet.

a.) Kontingent økes til kr 350 fra 2007. Av økningen går 25 kr til drift av velet, 25 kr går som øket sats til løypekjøring. Nytt styre må fortsatt jobbe med rekruttering av medlemmer.

b.) Strømfremføring i området Tann Annolseter. Utbygger ønsker samlet oversikt over de som faller utenfor den opptrukne grense, men som allikevel ønsker strøm. Styret må samle innspill og lage denne oversikten. Frist er innen årets utgang. 4 registrerte fra allerede på møtet.


c.) Vedtektene endret i henhold til utsendt forslag: Tid for årsmøte / Utvidelse av styret / Skriftlig avstemning om ønsket


d.) Innspill fra medlem om innskjerping av båndtvang for hund, og hunder som laget unødig støy. Det er ikke bare husdyr som ikke liker løse hunder i hytteområdet.


e.) Påskeskirenn på påskeaften. Søknad om støtte på kr 1500,- fra arrangør Skaftnes.Årsmøtet ble gjort oppmerksom på at det også er en annen arr av barneskirenn på samme dag. Årsmøtet innvilget kr 1000,- til den som har søkt, og oppfordrer samtidig til samarbeid mellom arrangører.

Møtet hevet 17:30
Kjell S Gulaker / referent

Simen Flyen (sign) Frode Veian (sign)

 

Continue reading