Vedtekter for hyttevelet

Vedtekter for Tann-Annorseter hyttevel

1) Vellet har som formål å arbeide for medlemmenes felles interesser. Velets navn er Tann-Annorseter hyttevel med Internett-domenetann-annorseter.no.

2) Rett til medlemskap har hytte- og grunneiere innenfor Tann og Annorseters områder og eventuelt andre interesserte.

 • Innmelding skjer til styret
 • Årskontingenten fastsettes av årsmøtet. 
 • Medlemsåret er kalenderåret. 
 • Årskontingenten betales forskuddsvis. Styret kan beslutte et medlemskap strøket dersom kontingenten ikke betales i rett tid.

 3) Vellet ledes av et styre på 7 medlemmer, hvorav 2 representanter fra grunneierne.

 • Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme. Styret fører protokoll fra sine møter. 
 • Styret kan ikke uten spesiell fullmakt, eller årsmøtevedtak, forplikte medlemmene utover kontingenten. 
 • Styrets leder signerer for hyttevelet. Kasserer disponerer bankkonto med utbetalinger i henhold til budsjett opp til 5000 kroner. Ut over dette må kasserer ha styreleders godkjennelse. Ved styreleders fravær kan et annet styremedlem signere.

4) Årsmøtet holdes normalt i løpet av sommerferien med kunngjøring til medlemmene, eller på annen forsvarlig måte med minst en måneds varsel. 
Sammen med innkallelsen sendes revidert regnskap samt redegjørelse for øvrige saker. 
Årsmøtet ledes av en møteleder valgt ved møtets begynnelse.

Årsmøtet behandler:

 • Styrets beretning Fra og med årsmøte 9. juli 2011 blir det årsberetning for årsmøteperioden som behandles. Perioden går fra den dato årsmøte avholdes og til neste årsmøte. 
 • Årsregnskap/revisors beretning (kalenderår) og budsjett
 • Valg. Valgkomiteen innstiller kandidater til følgende tillitsverv overfor årsmøtet for votering og valg.
  • valg av leder 
  • valg av kasserer 
  • valg av styremedlemmer 
  • valg av revisor
   valg av webansvarlig
  • 2 representanter til styret fra Utmarkslaget oppnevnes av dem. 
  • Valgkomiteen består av det forrige styrets fratrådte medlemmer.
 • Fastsettelse av kontingent
 • Øvrige sakersom medlemmene ønsker å fremme på årsmøtet må være meldt styret i hende innen 1. juni det året årsmøtet skal holdes, og behandles under eget punkt.
 • Dukker det opp flere saker enn de som er tilmeldt, behandles de etter årsmøte og da i et medlemsmøte med referat fra. 
 • Ved avstemming har hvert medlem en stemme. Skriftlig fullmakt kan gis. Avstemming skjer skriftlig dersom et av medlemmene ønsker det. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant møtende medlemmer med mindre annet er bestemt. (Jfr. 6 og 7). Ved stemmelikhet er styrets leder, eller den av styremedlemmene som er tilstede og oppnevnes ved ev. leders fravær, stemme avgjørende.
 • Årsmøteprotokoll underskrives av møteleder og 2 medlemmer valgt på årsmøtet. Utskrift av protokollen sendes samtlige medlemmer sammen med innkalling til årsmøtet. 

5) Ekstraordinært medlemsmøte kan innkalles når styret finner dette nødvendig, eller når minst 2/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette. 

Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.

6) Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 flertall.

7) Vellets oppløsning kan kun behandles på årsmøtet og krever 3/4 flertall. Fordeling av eventuelt overskudd tas opp til behandling på årsmøtet. Avstemmingen skal skje skriftlig.

Continue reading