Seterveier til Tann og Annorseter

Dscn7280

Tann-Annolseter ligger på andre siden av den bratte Breidalen og siden setringen startet rundt 1630 har det vært flere veier innover til setra.

Veien over Romsåskjølen

Den første kjente veien gikk opp sør på Gardbogen, nedenfor skolen. Den gikk nedenfor Morktjern og over Romsåskjølen, hvor den krysset den nåværende veien til Skotten. Her passerte den Dånnåhella, som en kunne vippe ved å stå på den. Den ble delt i to når en rishogger fra Romsåsgardene gjorde opp bål på den, den ene delen ble senere dørhelle på Øvre Ødegård.

Veien skrånte fra Romsåskjølen og ned i Breidalen, mellom utløpet av Røya og den nåværende betongbrua. Rester av oppmuring skal sees langs Breidalen, hvor veien kryssa elva på en trebru. Oppe på kanten overfor grustaket delete veien seg i løp mot Annol og Tann. Løpet på Tann tok over Borgedalsstulen og krysset Sagelva/Meieribekken ved det som senere ble setermeieri. Deretter krysset den forbi Sygard, opp forbi Djuptjønn og østover mot Vesletann.

Fra gårdene i Søre Brekkom gikk det veier inn på setervegen. Veien var ingen kjørevei, til det var krysningen av Breidalen for bratt, men det egnet seg godt vinterkjøring av mose, høy og ved fra Samdalen.

Veien gjennom Gammeldalen

 

Dscn7818På 1850-tallet ble det vedtatt å bygge ny vei gjennom Gamledalen, på nedsiden av dagens kjørevei. Veien ble bygd på dugnad uten offentlig støtte. Her var den endra brattere en på oversiden av nyveien og det måtte my oppmuring til.

Veien tar av i den øverste slyngen i Søre Brekkom, forbi Korslettet etter at en har tatt av til Tann-Annolseter. Den går på skrå ned til elva, flere steder hogd inn i fjellsiden. På nedsiden lå den en mølle, en kan finne igjen møllesteiner i graset. Brekkom utmarkslag har satt opp informasjonskilt om den gamle mølla.

Selve kvernbua er flyttet opp på Tann og er nå en del av Roligheten, hytta til Schiagerfamilen øverst på Tann.

Veien krysser Breia i en godt oppmurt bru, som nå er gjennoppbygget av Arne Syverud. På 1990 tallet fikk han ryddet veien igjen, den var nesten gjengrodd. Han tok også initativet til å gjenoppbygge brua som gangbru, den brukes også av kyrne hans på beite.

På andre siden av Breia er veien murt inn i fjellsiden, men en bratt S-sving. Her siger det mye vann og en stor steinhelle ligger ut i veien. Veien fortsetter opp på den nederste Tannsmoveien, krysser denne og forsetter over øvre Tannsmovei opp til Syverud på Tann.

Nyveien

Dscn7354

Den nåværende veien ble bygget i 1912-1915. Den tar av fra Brekkomveien på Borgedalsjordet og har bomstasjon ved Slåen. Deretter krysses jordene på Fulgeslåa og på skrå til bru over Breia. Deretter startet en bratt oppstigning til veikryss mot Tann og Annol. Veiene går så på skrå over Tannsmoen til de to setrene.

Veien ble planlagt og stikket sommeren 1911 av Amtsingeniør Aubert. Veien ble bygget for et andelslag av 56 setereiere og arbeidet foregikk fra våren 1912 frem til en nådde gamleveien ved Framigard på Tann i 1915.

Veien kostet mer enn overslaget på 22 500 kroner på grunn av vanskeligheter med terrenget og økte priser. Dette ble løst ved tilskudd fra blant annet Brekkom Jaktfond på 1500 kroner og 1900 kroner fra Annolseter Pensjonat.

Melkerute

192X Tann Melkebil

Den første faste melkeruten til setra ble åpnet da Tann setermeri ble nedlagt i 1927. Fåvang Ysteri transporterer melken til Fåvang. Sommeren 1931 bygger seterierene veien mellom Lille-Mork og Hilstad på dugnad, slik at melkebilen kan kjøre direkte fra Annol til Tann. Melkebilen hentet melkespann til slutten av 1970-årene, før tankbilen overtok.

Flom og utbedringer

Nyveien blir utbedret en rekke ganger. Pinsen 1958 tar Breia med seg det meste av den gamle steinhvelsbrua, som bygges opp som betongbru. Flommen tok også med seg brukarne til den gamle brua ovenfor nybrua og hele brua i Gamledalen.

Ut over 1970 og 80-tallet blir vegen sprengt lenger inn fjellsidene, for å unngå de store issvullene som oppstår om vinteren. Sommeren 2006 blir veien kraftig utbedret.

Vinterbrøyting

Fram til slutten av 1950-tallet ble vintertransporten foretatt med hest & slede fra Slåen. Vinterbrøyting startet på 60 tallet, til Framigard, parkeringsplassen øverst på Tann og til Annol. De siste årene blir brøyting utført av Josse Borgedal for Brekkom Utmarkslag. Hytteiere har gått sammen om å betale for brøyting helt fram til den enkelte hytte. på grunn av dette er den øvre veien mellom Hillstad og Lille-Mork blitt utbedret til å tåle vinterkjøring og påsketrafikk.

Continue reading