okt
01

Lever spesialavfall på Frya

IMG 7196

Hyttevelet oppforder alle til å ikke misbruke avfallsordningen, men levere spesialavfall på Frya. Vi risikerer bare at alle straffes ved slikt, ved at containerne dras inn eller lignende.
Continue reading
0 Comments
sep
02

Brøyting

Brøyting

Brøyting av setervegen utføres i perioden 2018-2023 av Morten Trøstaker for Brekkom Utmarkslag:

Det brøytes fram til:

 • Tann: Parkeringsplassen ved Hillstad øverst på Tann.
 • Tann: Parkeringsplassen ved Framigard og ned til Persletta på øversiden av Ner-Romsås.
 • Annor: Gjennomgående til Tann og bort til Røytjernveien, deretter ned til avkjøring Tunga ved Mytting.

DSC 0820

Tann-Annorseter Hyttevel har opprettet brøyteavtale med Morten Trøstaker for hytteveiene.
Bestilling av brøytingvinteren 2018/19 gjøres ved innbetaling av kr. 2.500,00 til konto nr. 2100.08.03909
 
Bestilling/innbetaling sendes:
Morten Trøstaker
Tann- Annorsetervegen 77
2634 Fåvang
 
Husk å merke innbetalingen med entydig adresse for den hytta dette gjelder.
Eventuelle beskjeder kan gis på e-post: troestak krøllalfa online.no
eller ved SMS / telefon 950 88 451

Veiene holdes vanligvis åpen hele vinteren, med unntak ved svært glatt føre og i vårløsningen.

Continue reading
0 Comments
aug
05

En brøyter fra Brekkom bytter bakker

Jo Terje Bakke har brøytet veien på setra siden 2012 da han tok over etter Josse Borgedal. Etter seks sesonger med brøyting til alle døgnets tider var det på tide å starte på noe nytt. Han vil fortsatt jobbe med å flytte på snø:

DSC_0995.jpeg

 

Du finner ham i 80% stilling som operatør av en av to preppemaskiner med vinsj i Kvitfjell. Vi fikk være med siste prepping i sesongen og det er store maskiner i arbeid:

DSC_0987.jpeg

Fra å være alene på jobben på setra er det en stor maskinpark som nå skal håndteres:

DSC_0861.jpeg

En full brøyting av alle veier på setra krever nesten et dagsverk og 3 000 clutchinger, da er det enklere å manøvrere en moderne preppemaskin:

DSC_0896.jpeg

Vi takker Jo for store innsats og ønsker ham lykke til i Kvitfjell. Ny kontrakt for brøyting  av seterveiene er tildelt Morten Trøstaker. På årsmøtet 2018 ble det bestemt at hyttvelet inngår avtale med Morten slik at vi som med Jo Terje får samme brøyter av setterveier og hytteveier.

 

Continue reading
0 Comments
aug
04

Referat fra årsmøtet 2018

PROTOKOLL / REFERAT FRA ÅRSMØTE 2018

År 2018, 4. august kl. 17.00 ble det avholdt årsmøte i Tann-Annorseter Hyttevel.

Sted: Sygard Romsås.

Leder Harald Krokstrand kunne ønske velkommen til årsmøte 2018. 

Fra Brekkom Utmarkslag deltok Frode Fjellstad og Morten Haug. 

Innkallingen ble godkjent.

Til å være møteleder ble Harlad Krokstrand valgt, referent og protokollfører, Bent Flyen.

Til å underskrive protokollen ble Leif Nilsen og Marit Grøttheim valgt.

Det var 18 stemmeberettigede til stede, til sammen 24 personer.

Beretning 2017-18

Beretning for 2017-18 ble gjennomgått.

Beretningen for 2017-18 godkjent.

Regnskap for 2017

Else gikk gjennom 

 • regnskapet for 2017 med et overskudd på 5282,17
 • revisjonsberetningen for 2017.

Regnskapet for 2017 ble deretter tatt opp, og GODKJENT.

Budsjett for 2019

Budsjettet for 2019 er satt opp med følgende estimat:

106 medlemmer x årskontingent på kr. 800,-.

Nedsummert et underskudd på kr. 312,-, hvor kontingenten forblir uendret.

Budsjettet ble deretter tatt opp, og GODKJENT.

Valg

 • Arnfinn Roel er på valg og tar gjenvalg

Resultat:

Styret

 • Leder: Harald Krokstrand valgt for 2 år på årsmøtet 2017
 • Styremedlem: Christian Fossum valgt for 2 år på årsmøtet 2017
 • Styremedlem: Arnfinn Roel valgt for 2 år 
 • Kasser: Else Borgen
 • Webansvarlig: Bent Flyen
 • Styremedlem Utmarkslaget: Frode Fjelstad
 • Styremedlem Utmarkslaget: Morten Haug
 • Revisor: Lars Mytting

Valgkomité:

 • Birger Dahl
 • Kjell Gulaker
 • Wiebke Klages

Annet

Forslag til løypekomité tilsluttes enstemming med følgende medlemmer:

 • Christian Forssum
 • Bent Flyen

med følgende tillegg pkt 5:

Hyttevelets vedtekter og budsjett begrenser velets økonomiske ansvar.

Ny brøyteavtale

Vedtak:

Tann-Annonseter hyttevel inngår intensjonsavtale med Morten Trøstaker om brøyting av hyttevelet på fem år med ett års gjensidig oppsigelsestid. Hyttevelet er behjelplig med informasjon og tilrettelegging.

Kostnad på dette vil være for 2500 kroner ink MVA per hytte per vinter. Bestilling skjer av den enkelte hytteeier og betaling skjer direkte til Morten Trøstaker.

Orienteringspunkter

Utslippsproblematikk

Orientering ved Christian Fossum.

Veillag

Orientering ved Christian Fossum.

Forslag til å søke midler:

 • Istandsetting av Lekja, vassforsyning til setra med vann til Djuptjønn
 • Klopp over øvre del av Vetåa på Breijordet i stien fra Saubua til Borkebua.
 • Ny gapahuk + badeplass på oversiden av Hillstad-parkering og fra Nordølum på Annorseter
 • Gjengrodde gjeler, rydde Nordølumsgjelen, gi oppdrag til JOHAB
 • Rydde opp i gjengroing med geiter eller annet, feks stier og råk
 • Bedre badeplass sammen med Fåvang utmarkslag ved bru over Tromsa på Åmotsetra.

Møte avsluttet ca. kl. 18.20 med takk til:

 • Styret for innsats
 • Jo Terje Bakke for brøyting

Protokollen / referatet godkjent.

 

 

Leif Nilsen /s             Marit Grøttheim /s.

 

 

Bent Flyen /s

Referent

Continue reading
0 Comments
jul
01

Regnskap 2017

Resultat 

NR

Kontonavn

Resultat

Budsjett

3101

Grasrotandel

    1694,10

   1500,00

3102

Bidr. Løypepreparering

      956,75

   2000,00

3200

Medlemskontingent

  82400,00

 84800,00

 

Sum Driftsinntekter

 85050,85

 88300,00

8050

Renteinntekt

        69,71

          0,00

 

 

 

 

6420

Leie Regnskapssystem

    2500,50

     4000,00

6421

Leie Websystem

    2484,49

     1300,00

6522

Datautstyr /programvare

          0,00

       600,00

6560

Årsmøte

    2450,00

   1000,00

6564

Utgifter Påskerenn

    2000,00

   1000,00

6705

Regnskapsføring

  20000,00

20000,00

6800

Kontorrekvisita

      380,00

     400,00

6810

Toner og kopipapir

      622,90

     500,00

6860

Møter,oppdat.

      800,00

 

6940

Porto

    1248,00

   1000,00

7090

Løypepreparering

  45000,00

 57000,00

7095

Utbet. Løypebidrag

      956,75

          0,00

7770

Bank og kortgebyr

    1395,75

   2000,00

 

Driftskostnad

 79838,39

88800,00

 

 

 

 

 

Periodens resultat

+  5282,17

    -500,00

 Balanse

Balanse for Tann-Annorseter Hyttevel.

Pr. 31.12.2017

Saldo pr 01.01.2017                     kr. 40,449,22

Overskudd pr. 31.12.2017          kr.    5,282,17

Saldo på konto pr31-12-2017     kr.  45,288,14

Continue reading
0 Comments
jul
01

Årsberetning 2017/18

Årsmelding for Tann-Annorseter hyttevel, 2017/2018.

Årsmøtet 2016/2017 ble avholdt på Sygard Romsås 5. agust kl.17.

Det var 26 fremmøtte, hvorav 22 stemmeberettigede.

Det er 120 hytteeiendommer og 113 potensielle medlemmer på setra. Hyttevellet har 106 medlemmer, hvorav 4 som ikke hadde betalt kontingent forrige år.

Årsmelding for Tann-Annorseter hyttevel, 2016/2017. 

Årsmelding ble fremlagt og vedtatt

Referent og protokollfører: Egil Flyen

Til å underskrive protokollen ble valgt Terje Håkenstad og Ola Styrk Hansen

Valg av styre.

Ny leder ( 2 år ) : Harald Krokstrand

Styremedlem ( 2 år ): Christian Fossum 

Styremedlem ( ikke på valg ): Arnfinn Roel 

Kasserer ( 2 år ): Else H. Borgen

Webansvarlig ( 2 år ): Bent Flyen.

Funksjonen "sekretær" utgår.

Utmarkslagets representanter er: Thomas Ødegård  og Frode Fjellstad 

Valg av revisor: Lars Mytting

Årsregnskap og budsjett

Årsregnskap med revisorrapport og Budsjett ble framlagt og godkjent uten merknader

Møter.

Styret har hatt 3 møter og behandlet følgende hovedsaker:

- Økonomi

- Løypekjøring; herunder opprettelse og tilslutning til felles løypekommite med Brekkom Utmarkslag

- Utlysing for ny brøyteavtale i samarbeide med BU; Jo Terje Bakken fornyer ikke sin avtale. Vurdering av bruk av et elektronisk brøytesystem.

- Arrangement av årets påskeskirenn.

- Avløpsproblematikk

- Opprettelse av veilag

Påskeskirennet.

Rennet ble arrangert påskeaften, 31. mars. Det var vanskelige snø- og  løypeforhold pga store snømengder, men det lyktes å lage snøscooterpreparert løype på Hillstadjordet. Været var godt og rennet hadde stort publikumsoppmøte.

83 deltagere i 2 ulike løypealternativer

Arnfinn Roel hadde sørget for høytaleranlegg, rigget dette og sto for spikerrollen.

Styret hadde blitt enige om å begrense aktivitetene til selve rennet, måneskinnstur utgikk pga vanskelige snøforhold.

Fjellvang Ungdomslag sto for servering av drikke og div. salg av mat og drikke.

Tann-Annorseter hyttevel 3/7-2018

Harald Krokstrand

Continue reading
0 Comments
jun
30

Revisjonsberetning 2017

Revisjon

2018-06-30_23-25-16.png

Continue reading
0 Comments
jun
30

Budsjett 2019

Forslag til Budsjett for 2019

 • 106 medlemmer
 • Medlemskontigent 800 kroner
Continue reading
0 Comments
jun
30

Regnskap løypepreparering

Løypekjøringa vinteren  -17 / -18

Vi har ikke fått tilskuddet fra Ringebu kommune enda. Søknadsfristen er ikke før den 1. juli, så det kan ta noe tid. De to siste åra har vi fått ca. kr 23.000,-  og regner med å få det i år også.

Oversikta så langt blir da slik :

Oppkjøring av skiløyper – Arne S.                                                                kr   155.125,-

Avgift til «Skisporet. no»                                                                               kr       5.585,-  

Innbetalt til B.U. – løypekonto                      kr    7.807,-

Innbetalt til Hyttevellet vips                         kr     5.138,-

Frivillige trekk B.U.                                          kr   20.316,-

Tilskudd R. kommune ??                               kr    23.000,-

                                                                      ---------------------------------------------------------------

                                                                        kr    56.261,-                            kr  160.710,-

Underskudd                                                    kr 104.449,-

                                          

Hilsen fra

Jon Borgedal  ( kasserer i B.U. )

Continue reading
0 Comments
jun
30

Vedtekter for Tann og Annorseter løypekomite.

Vedtekter for Tann og Annorseter løypekomite.

 

 1. Lagets navn.

       Tann – Annorseter løypkomite.

 

 1. Formål.

Formålet til løypekomiten er et samarbeidsprosjekt for å sikre gode skiløyper til brukere av løypenettet i BU sitt område. komiten er ikke registrert i Brønnøysundregisteret.

Løypekomiten har ansvar for  tilrettelegging av løypenettet , inngå kontrakt med løypekjører og skaffe reklame/sponsor inntekter og søke om tilskudd fra kommunen evt. andre.

 

 1. Løypekomiten skal bestå av et styre på 4 personer, 2 stk, fra Tann-Annorseter hyttevel og 2 stk. fra Brekkom utmarkslag heretter kalt BU. For kontiunitet i styret velges ene styremedlemmet for et år ved oppstart. Vervene velges for 2 år. Lederen velges av styret i løypekomiten. Ved uenighet om lederverv avgjøres dette ved loddtrekkning. Styret er besluttningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er tilstede, leder kan bruke dobbeltstemme.

 

 1. Endring av løypetrase må godkjennes av BU.

 

 1. Regnskap skal føres over BU sin løypekonto,og føres av kasserer i BU. Kasserer trenger ikke å sitte i styret i løypekomiten. Resultat og balanse fremlegges til styret i løypekomiten ved behov. Ved underskudd i komiten dekkes dette av hyttevellet og BU med 50/50.

 

 1. Bus avtale med løypekjører videreføres til en av partene sier opp avtalen.

 

 1. Styret i løypekomiten kan kalle inn hyttevellets styre og BU sitt styre ved saker der dette kreves.

 

 1. Evaluering og budsjett legges frem for styrene.

 

 1. Oppløsning/ vedtektsendringer.

Ved oppløsning av komiten kan ikke hyttevellet eller BU kreve noe økonomisk refundert. Oppløsning/utmelding i komiten må godkjennes av årsmøte i de respektive lag. Vedtektsendringer må godkjennes av styrene i hyttevellet og BU.

Continue reading
0 Comments
apr
01

Påskeskirenn 2018

Påskeskirennet 2018 gitt i snøscooterpreparete løyper på grunn av store snømendger. 83 deltakere stilte til start.

 

DSC_0779.jpeg

DSC_0786.jpeg

DSC_0776.jpeg

DSC_0783.jpeg

DSC_0789.jpeg

IMG_6892.JPG

IMG_6898.JPG

IMG_6902.JPG

Continue reading
0 Comments
mar
27

Nye løypskilt

Utmarkslaget har sammen med Fåvang Øst og Vekkom satt opp nye løypeskilt i alle løypekryss støttet av turskiltprosjektet

IMG_6855.JPG

 

IMG_6865.JPG

IMG_6856.JPG

Det er svært bra forhold denne påsken.

IMG_6863.JPG

Continue reading
0 Comments
mar
25

Føremelding 25. mars 2018

0 grader, totalt 110 cm snø på Stortann. Drømmeforhold, hele løypenettet er kjørt opp. Løypepreparering er dyrt, bidra gjerne til Vipps konto 11062 Tann-Annorseter løypebidrag, alle bidrag går uavkortet til Brekkom Utmarkslag som er ansvarlig for prepareringen med traktor.

Sanntids preppestatus for Brekkom Utmarkslag og Vekkom løypeforening på skisporet.no

IMG_6850.jpg

IMG_6848.JPG

Continue reading
0 Comments
feb
16

Føremelding 15. februar 2018

-3 grader, totalt 110 cm snø på Stortann. På grunn av store snømegder sliter vi med å preparere over Høgåsen og Trollløypa. Lørdag blir det preparert til Saltbjørka på Saubuvegen, Gapahuken under Høgåsen og brua over Røya. Planen var å hente inn preppemaskin fra Fåvang Østfjell på lørdag men på grunn av store snømengder der er denne ikke ledig før mandag. Da blir det preparert over Høgåsen og fra Saltbjørka over Høgåsbekken til Røytjønnvegen.

Sanntids preppestatus for Brekkom Utmarkslag og Vekkom løypeforening på skisporet.no blir oppdatert i morgen:

Skjermbilde 2018-02-16 kl. 21.00.31.png

Continue reading
0 Comments
jan
20

Føremelding 20. januar 2018

-7 grader, totalt 80 cm snø på Stortann, overskyet. Det meste av løypenettet er preparert

Sanntids preppestatus for Brekkom Utmarkslag og Vekkom løypeforening på skisporet.no.

Skjermbilde 2018-01-20 kl. 19.28.12.png

 

DSC_0635_2.jpg

 

Continue reading
0 Comments