Årsmøtet i Tann-Annorseter hyttevel for 2019/20

Årsmøtet 2019/2020 ble avholdt på Sygard Romsås kl.17 den 1. august 2020. Det var 17 fremmøtte medlemmer, totalt 19 personer tilstede. På grunn av koronabegrensninger ble møtet holdt ute på setervollen. Det var strålende sol, og vertskapet, Åse og Simen Borgedal, sto for sedvanlig god servering av kringle og kaffe.

Det ble redegjort for Hyttevellets økonomiske situasjon. Årsregnskap og Budsjett ble framlagt og godkjent enstemmig uten merknader.

Protokoll fra Årsmøtet (pdf)

Da de fleste i vellets styre ble valgt for to år på fjorårets årsmøte var det få endringer i bemanningen.

Følgende forslag fra styret til endring av vedtektene ble fremlagt og vedtatt: Kontingenten indeksreguleres med 1,5% pr. år fom år 2022.

Vedtekter med endringer (pdf)

Orienteringspunkter

Rasteplasser

Styret har søkt om og fått tillatelse av grunneier til å opprette 2 rasteplasser langs skiløypene mot Høgåsen beregnet på småbarnsfamilier som går kortere turer. Opprettelse av Gapahuk med bålpanne ved Svarttjønn prioriteres i år.
Det blir arrangert dugnad helgen 2.–3. oktober, og de som har anledning til å delta oppfordres til å melde seg til styrets leder.  styret@tann-annorseter.no

Status for tilskuddssøknader:

Det er ikke gitt tilskudd til omsøkte miljøtiltak.

Avløpssaken

Det ble orientert om status for arbeidet med opprettelse av et godkjent avløpsanlegg for både gråvann og svartvann for hyttene i og omkring Annorlia. Det ble oppfordret til at også hytteiere på Stortann og andre melder interesse, da anlegget kan utvides.

Ny kontaktperson er Helge Bunæs, mob.: 918 64 663, e-post: helge(@)follotrykk.no;

Neste års årsmøte

Neste årsmøte blir lagt til lørdag 31.07.2021

Eventuelt

Det ble orientert om skatteaksjonen mot Ringebu kommune. Årsmøtet støtter styrets holdning om at Tann-Annorseter hyttevel ikke engasjerer seg i dette.

Kontaktinfo og medlemsverving

Det oppfordres til å melde inn kontaktinfo som e-postadresser og mobilnummer, melde fra ved eierskifter, og at medlemmene er aktive mht. verving av nye hytte-eiere.

Det ble bedt om innspill til bruk av hjemmesiden

Forslag til nye gjøremål eller tiltak i regi av hyttevellet

Det ble foreslått å opprette badekulp i Øygardsbekken/P-plassen på Hilstad. Geir Bakken påtok seg ansvar som «badeansvarlig» og vil arbeide med planer for gjennomføring av tiltaket.

Det ble foreslått at hyttevellet arrangerer fellesturer i nærområdet. I denne forbindelse ble det opplyst om at Lars Haugen hadde invitert til guidet tur i Samdalen i uka etter årsmøtet.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*