Rapport fra styret

Informasjon fra styret vil fremover bli lagt ut på hjemmesiden

Som vi tidligere har orientert om, har ikke styret kapasitet til å holde i gang et nyhetsbrev, men vi vil benytte hjemmesiden til å orientere om det styret arbeider med.

Påskerennet

AVLYST: på grunn av coronasituasjonen er årets påskerenn avlyst

Det tradisjonelle Påskerennet går av stabelen på Hilstad-jordet påskeaften den 11.04.20 kl. 13.00. Påmelding skjer fra kl. 12.00 samme dag. Alle startende får medalje og premier.

Styret trenger hjelp med å skaffe passende premier til så mange som inntil 80-100 deltagere, så vi oppfordrer alle som har noe å bidra med om å ta kontakt med styret pr. e-post post[@]tann-annorseter.noeller pr. telefon 993 96 990.

Økonomi

Det er ved årsskiftet sendt ut 106 innbetalingsblanketter for årsavgift. Pr. i dag er det fremdeles 11 medlemmer som ikke har betalt og det brukes mye tid, krefter og porto til påminnelser. Vi oppfordrer igjen alle medlemmer om å være påpasselige med å betale årsavgiften i tide.

Årsmøtet budsjetterte sist med 110 betalende medlemmer for å gå i balanse. Vi har ikke greid å opprettholde dette medlemsantallet, og når vi i tillegg ikke får inn kontingenten fra dem som ønsker å være medlemmer, så sliter vi økonomisk.

Medlemskontingenten er velforeningens finansielle basis og er bl. annet hele grunnlaget for at vi sammen med utmarkslaget kan tilby hytteeierne, bygdefolk og brukerne av setrene skiløyper på dagens nivå og bedre.

Alle medlemmer må være behjelpelige med å ta kontakt med nye hytteeiere ved eierskifter og å verve flest mulig av de mange hytteeierne som ikke er medlemmer.

Prosjekter / prosjektstøtte / miljøtiltak på setra og i turområdet

Styret har søkt om tilskudd fra Nasjonale Turiststier for rydding og merking av gjengrodde råk og stier, herunder om midler til innkjøp av maskinelle hjelpemidler som 4-hjuling eller scooter. Svar ikke mottatt.

Det ble i år ikke sendt inn nye søknader til Gjensidige- eller Sparebankstiftelsen om tilskudd til etablering av rasteplasser med gapahuker og trygge bålplasser mv. Dette må følges opp videre.

Rasteplasser langs skiløypene nær setrene

Styret har søkt grunneier Jostein Tromsnes om tillatelse til å opprette rasteplasser langs løypene til Høgåsen med en liten gapahuk og bålpanne. Det er behov for turmål nærmere setrene med tanke på de minste turgåerne som ikke når så langt som opp til gapahuken under Høgåsen. Det er tanken at etablering av en plass ved Svarttjønnet er første prioritet.

Tillatelse er gitt av grunneier Jostein Tromsnes og det arbeides med å få på plass en skriftlig avtale.

Dugnad

Vi trenger noen som kan være med på en liten dugnad til sommeren for å starte på dette arbeidet. Interesserte bes henvende seg pr. e-post til styret@tann-annorseter.no eller pr. telefon 993 96 990.

Det samme gjelder dersom noen har overskuddsmaterialer av noe slag liggende.

Klopper

Det arbeides for etablering av klopper over de største bekkene innover fjellet. Styret har meldt inn dette til Fjellstyret, men disse trenger mer nøyaktig stedsangivelse for å kunne vurdere saken.

Hjemmesiden

Det er blåst liv i hjemmesiden som var på vei inn i en dvaletilstand. Det er nå lagt ut flere oppslag etter at nytt styre overtok, og vi har gjort søk på antall besøk som viser god respons.

Alle oppfordres til å bistå med forslag til temaer og stoff

Internett på setra

Styret har undersøkt mulighetene for å få bredbånd ut til alle som har strømabonnement, da fiber er lagt fram til hytteveggen her. Det er ikke mulig å få bredbånd før det er etablert forbindelse ut av området.

Brøyting

I følge de tilbakemeldingene vi har fått, fungerer brøyteavtalen med Morten Trøstaker meget bra. Det er stadig viktig at de som skal opp på hytta melder fra til Morten på forhånd dersom det er meldt om snøfall.

Kontaktinfo til Morten fremgår av tidligere oppslag på hjemmesiden.

Vann- og avløpsanlegg

Nikolai Olsen arbeider stadig med gjennomføring av avløpsplanen for Annorlia som jo er godkjent i kommunen.  Styret har mottatt en omfattende redegjørelse for arbeidet som gjøres og har lagt ut egen informasjon om dette.

Interesserte kan kontakte Nikolai Olsen på mob.. 934 10 777

Samordning av gravetjenester

Det er foreslått at styret opplyser om hvem som har graving på setra for å kunne samordne dette bedre, redusere transport mv.

Styret er avhengig av å bli kontaktet av dem som graver slik at de kan tilkjennegi tilstedeværelse. Vi kan legge ut informasjon på Facebook dersom vi får slike henvendelser.

Gjerder

Ringebu kommunes regler for gjerder i hytteområdene er lagt ut i sin helhet tidligere på hyttevellets hjemmeside. Les her: Om gjerder i hytteområdet

Veg-lag

Kort-versjonen av Veg-lova er lagt ut i sin helhet tidligere på hyttevellets hjemmeside. Les her.
Ifølge Veg-lova er alle som har en felles vei/tilkjørsel i prinsippet et veg-lag. Man trenger altså ikke opprette et veglag; Man er automatisk medlem av et når man har en felles tilkjørselsvei.
Hytteeierne i Annorlia har etablert et formelt veilag; det forlyder at også hytteierne i Bekkedalsvegen har organisert dette. Veglaget formaliseres ved at det opprettes en felles driftskonto med fullmaktsperson.
Medlemmene oppfordres til å følge opp og melde inn til styret når veglag etableres.

Årsmøte

Årsmøtet avholdes lørdag 1. august kl. 17.00 2020 på Sygard Romsåsseter.
Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før møtet.
Forslag til årsmøtet sendes pr. epost til styret@tann-annorseter.no
Event. pr. post til Styret Tann-Annorseter v/Harald Krokstrand. Revefaret 11B, 0491 Oslo

Comments are closed.