Om arbeidet i Tann-Annorseter Hyttevel. Oktober 2019

Her kommer informasjon om hvilke saker styret har til behandling denne høsten.

Nyhetsbrev

Medlemmene kunne tidligere abonnere på et nyhetsbrev som varslet hver gang det ble lagt ut ny info på hjemmesiden. Styret har ikke lenger ressurser eller datakompetanse til å kunne opprettholde en slik tjeneste og nye regler om personsikkerhet gjør at vi ikke kan benytte åpne medlemslister.

Styret vil isteden informere fortløpende om sitt arbeide på hjemmesiden.

Alle medlemmer oppfordres til å komme med forslag til saker eller stoff.

Brøyting

Brøyteavtale ble tegnet med Morten Trøstaker for 5 år i 2018/19. Morten vurderer at ordningen har fungert bra, men han ber om at folk sender ham melding pr. SMS til 950 88 451 når de tenker seg på hytta vinters tid, spesielt ved besøk utafor normale helger. (Det tar 10 timer å brøyte opp hele vegnettet).

Økonomi

Antall betalende medlemmer i 2019 er 103. (Vi hadde budsjettert med 110 for å gå i balanse budsjettmessig). Medlemskontingenten på kr. 800 opprettholdes likevel inntil årsmøtet eventuelt vedtar økning.  Giro for medlems-kontingenten i 2020 sendes ut pr. epost umiddelbart over nyttår.

Vi mangler fremdeles e-postadresser og telefonnummer til mange medlemmer og oppfordrer dem det gjelder om å melde fra til styret via styret@tann-annorseter.no eller til kasserer@tann-annorseter.no. Det er viktig at styret får beskjed ved salg eller annet eiendomsskifte. Medlemskontingenten er velforeningens finansielle basis og hele grunnlaget for at vi sammen med utmarkslaget bl. annet kan tilby hytteeierne og brukerne på setrene skiløyper på dagens nivå eller enda bedre.

Løypekomiteen

Hyttevellet tilsluttet seg på siste årsmøte Utmarkslagets initiativ for opprettelse av en løypekomite. Det har framkommet mange forslag til tiltak og aktiviteter: Vi nevner:

  • Å søke tilskudd for innkjøp av egen scooter, alt. 4-hjuling med belter som kan kjøre opp alternative mindre løyper innafor området.
  • Rydde gamle råk og etablere scooterløyper, fortrinnsvis Utgårdsråket/Langslohaugen og Gamle Annorseter seterveg i nedkant av hytteområdet.
  • Etablere alternativ nedre løype til Skottenseter over Åsmyra.
  • Etablere skiløype over til Fåvang Hyttefelt og løypenettet til Fåvang løypelag.
  • Etablere samarbeide med naboforeningene: Fåvang Løypelag og Skotten.

All aktivitet i utmark gjøres i samråd med grunneiere. Utmarkslagets representanter holder kontakten med disse.

Sponsortavle ved bommen

Det skal etableres en sponsortavle ved bommen for å styrke økonomien og å muliggjøre bedre/mer løyper, i tråd med det de har gjort i Fåvang Løypelag.

De som ønsker å støtte Løypekomiteens arbeide med en reklameplass på tavla eller har forslag til hvem vi kan kontakte om dette, kan ta kontakt via styret@tann-annorseter.no.

Miljøtiltak

Det er bl. annet foreslått å legge klopper over de største bekkene på de vanligste turstiene innover fjellet, og å etablere rasteplasser med gapahuker og trygg bålplass nærmere setrene med tanke på de minste turgåerne som ikke går så langt. Vi har sendt søknader til Sparebankstiftelsen m.fl. om tilskudd til dette og andre ting. Det er ikke gitt tilskudd for året. Saken følges opp videre.

Vann- og avløpsanlegg

Avløpsplan for Annorlia er som kjent godkjent i kommunen. Nå gjenstår avklaring om tilstrekkelig mange hytteeiere vil binde seg til å være med. Nikolai Olsen viderefører arbeidet og etterspør om noen kan bistå ham. Ta kontakt på mob. 934 10 777 dersom du har interesse og mulighet til å bistå.

Dette er et viktig initiativ i arbeidet med å sikre grunnvannet som kilde for rent drikkevann framover. Vi håper både at flest mulig tegner seg til dette konkrete prosjektet og at også de andre stikkveiene samordner seg om tilsvarende anlegg.

Samordning av gravetjenester

Det er foreslått at styret opplyser om hvem som har graving på setra for å kunne samordne dette bedre, redusere transportkostnader mv. Ved å kontakte styret på styret@tann-annorseter.novil vi forsøke å bistå så langt vi har kunnskap.

Veglag

Det henvises til egen artikkel på hjemmesiden om dette.

Gjerder i hytteområdene

Det henvises til egen artikkel på hjemmesiden om dette.

Internett på hytteområdet

Det er lagt fram fiberkabel i til hytteveggen for alle som har lagt inn 230V nettstrøm, men så lenge det ikke er ført fram signaler til Brekkom, vil det foreløpig ikke være mulig å få fast nettilkopling på setrene og hytteområdene.

Comments are closed.