VANN- OG AVLØP I REGULERT HYTTEOMRÅDE PÅ TANN-ANNORSETER

Dialog med Ringebu kommune angående vann- og avløp på hytteområdet

På årsmøtet i august 2022 ble styret bedt om å kontakte Ringebu kommune og få en avklaring på følgende spørsmål:

    1. Foreligger det erfaringsgrunnlag som tilsier at denne typen anlegg ikke vil forurense omkringliggendedrikkevannsbrenner?
    2. Vil det vare tillatt (etter søknad) à installere annen type avlopsanlegg basert pà tett tank og jets-system for svartvann?

Er det riktig at et slikt anlegg i tillegg fordrer utslippstillatelse og etablering av godkjent gråvannsanlegg i tillegg, for at man skal ha anledning til å legge inn vann pa hytta?

Svar fra Ringebu kommune ved Pål Østen Solberg

Spørsmål #1: Det foreligger ikke noen erfaringer som tilsier at drikkevannsbrønner blir forurenset av utslipp av forbehandlet vann fra minirenseanlegg i Ringebu kommune.

Det foreligger ikke heller noen erfaringer som tilsier at drikkevannsbrønner blir forurenset av utslipp fra andre avløpsanlegg, annet enn minirenseanlegg.

Biologisk-kjemiske minirenseanlegg fjerner organisk stoff, fosfor og bakterier til et visst nivå, før det slippes ut til infiltrasjonsgrøft som blir brukt som etterpolering (fjerning av det som er igjen av rester av fosfor, bakterier og virus i forbehandlet avløpsvann) samt hydraulisk fordeling av avløpsvannet.

Ifølge NIBIO er forventet renseevne for biologiske/kjemiske minirenseanlegg: Total fosfor 90%, organisk stoff 90%, total nitrogen 20% og bakterier og virus 99%.

Minirenseanlegg som tillates brukt, skal har teknisk godkjenning fra SINTEF. I TG skal det bekreftes at renseevnen er testet etter gjeldende normer av et uavhengig akkreditert laboratorium.

Minirenseanlegg som er tenkt brukt i prosjektet er av typen SBR, Sequential Batch Reactor. Dvs. at samme mengde avløpsvann får samme biologisk og kjemisk behandling hver eneste gang renseprosessen er satt i gang. Dette i motsetning til gjennomstrømningsprosesser.

Forbehandlet avløpsvann ledes til etterpoleringsgrøft, hvor forbehandlet avløpsvann blir videre behandlet via naturbaserte renseprosesser i umettet sone. I umettet sone foregår det enda en prosess med (naturbasert) mekanisk, biologisk og kjemisk rensing. I tillegg til disse prosessene, foregår det rensing av bakterier og virus i biofilmen rett under infiltrasjonsflaten, som fører bakterienivået tilbake til lavere nivå omtrent 30 cm under bunnen av infiltrasjongrøften. Ved forbehandling i minirenseanlegg er mengde bakterier og virus allerede redusert .

Det er opp til prosjekterende å vurdere dimensjonering av etterpoleringsfilter / infiltrasjonsfilteret, og vurdere grunnforhold og resipienten som mottar renset avløpsvann.

Spørsmål #2: §11 i forurensningsloven 4. ledd sier: «Forurensningsspørsmål skal om mulig søkes løst for større områder under ett og på grunnlag av oversiktsplaner og reguleringsplaner.»

Ringebu kommune vurderer Annorlia som et komplisert området når det gjelder etablering av vann og avløp. Det skal foreligge en plan som viser hvordan avløpsproblematikken er tenkt løst. Hytteeiere som er interessert i avløpsanlegg på hytte skal slå seg sammen og det skal engasjeres en prosjekterende som skal utarbeide en helhetlig plan. Det har noen hytteeiere forstått, og en plan ble fremlagt for kommunen som viser en løsning med minirenseanlegg. Planen skal følges (med forutsetning om medhold i pågående sak om endring av lokal forskrift, som i dag ikke tillater miniRA). Midlertidige løsninger tillates ikke. Separate søknader, som ikke er del av opprinnelige planen, blir avslått.

Generelt:

Ikke innlagt vann hvor svartvann ledes fra Jets toalett til tett tank er søknadspliktig jamfør kommentar til Forurensningsforskriften 12.4 Krav i utslippstillatelsen. «Søknadsplikten gjelder uansett avløpsløsning.

Se kommentar til § 12-3. Det skal således søkes om tillatelse når avløp går til tett tank. Søknad må leveres skriftlig.»

Innlagt vann forutsetter innvilget utslippstillatelse for sanitært avløpsvann. Det omfatter både gråvann og svartvann.

Tilsvar fra Tann-Annorseter Hyttelvel til Ringebu kommune 27. september 2022

VANN- OG AVLØP I REGULERT HYTTEOMRÅDE PÅ TANN- ANNORSETER

Det fremgår av kommunens svar at det skal utarbeides en samlet avløpsplan og en søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven.

Vi ser oss svært fornøyd med at det skal utarbeides en samlet plan, da vi i noen tid har bekymret oss over seter- og hytteeiere som tar seg utenomrettslig til rette.

På vegne av Tann- Annorseter Hyttevel ber jeg om at vi får være høringsinstans i den påkommende planprosessen.

Det vil også både være nyttig og hensiktsmessig at hyttevellet får lov til å legge ut planen/søknaden til orientering på nettsiden vår http//: tann-annorseter.no, når den foreligger.

Mvh
Tann- Annorseter Hyttevel
Harald Krokstrand

Tilsvar fra Pål Østen Solberg, Ringebu Kommune 7. oktober 2022

Ringebu kommune viser til din Epost sendt 27.09.2022.

For ordens skyld vil vi påpeke at initiativet til en plan for den overordnede avløpsløsningen i Tann-Annorseter området ligger hos hytteeiere/grunneiere i det aktuelle reguleringsområdet. Ringebu kommune, som forurensningsmyndighet, vurderer en slik plan i henhold til forurensningsloven og forurensningsforskriften.

Basert på planen og søknad om utslipp med tilhørende dokumentasjon, utsteder forurensningsmyndigheten en tillatelse til å forurense: utslippstillatelsen.

Tann-Annorseter regulert. Grunnet alderen på reguleringsplanen, foreligger det ikke en VA-plan for område: Eksisterende bestemmelsene sier at det er ikke tillatt med innlagt vann.

Det mest ryddige for området er å gjennomføre en omregulering, der ny reguleringsplan inneholder en VA plan for hele området.

I seinere år har Ringebu kommune blitt kontaktet av flere ildsjeler/initiativtakere i området som har gjort en innsats for å få på plass et helhetlig forslag til løsning for avløpssituasjonen, som kommunen krever for området med hjemmel i forurensningsloven §11, fjerde avsnitt.

Avløpsløsningen har i disse årene blitt endret fra ett avløpsnett med sentralt renseanlegg for hele området, til en avløpsløsning med separate avløpsanlegg, hvor begrepet «fellesløsning» har blitt håndtert i størst mulig grad.

Dette på grunn av liten kollektiv interesse for en avløpsløsning hos en del hytteeier, angivelig på bakgrunn av kostnadene et slikt prosjekt medfører.

Det er firmaet EcoSolutions AS og prosjekteringsfirma Løkken Prosjektering AS som har vært i kontakt med Ringebu kommune i de siste måneder for å få på plass en plan for avløpsløsning for området.

Planen med avløpsløsningen for Tann Annorseter området som er presentert for Ringebu kommune har ikke status som en VA plan, men en VA oversikt.

Det er kommunisert med Ringebu kommune at oversikten er gjort kjent for alle hytteeiere, og igjen er det flere hytteeiere som ikke ønsker å bli med på den foreslåtte løsningen.

VA oversikten tar høyde for fremtidig utbygging av avløpsnettet og etablering av flere fellesavløpsanlegg.

Hvis Ringebu kommune gir utslippstillatelse for avløpsløsningen presentert i VA oversikten, er det basert på VA oversikten som medfølger søknaden.

Avløpsløsningen er dermed låst for området, og er basert på status i hyttefeltet som det er per dags dato.

Det betyr at framtidig detaljprosjektering av videre utbygging av avløpsnettet, skal være basert på VA oversikten i den opprinnelige søknaden.

Det betyr også, at VA oversikten skal revideres ved etablering av nye drikkevannsbrønner i området.

Det er viktig at Tann Annorseter Hyttevel holder sine medlemmer oppdatert rund temaet.

Det anbefales at et VA lag dannes for området, hvor VA laget har oversikt over avløpssituasjonen og ikke minst vannforsyningen (etablering av nye fjellbrønner).

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*