Vedtekter

VEDTEKTER FOR TANN- ANNORSETER HYTTEVEL MED ENDRINGER AV 31.07.2021

§1 Vellet har som formål å arbeide for medlemmenes felles interesser. Vellets navn er Tann-Annorseter hyttevel med Internett-domenet
tann-annorseter.no og e-postadressen post@tann-annorseter.no
§2 Rett til medlemskap har hytte- og grunneiere innenfor Tann og Annorseters områder og eventuelt andre interesserte.
 • Innmelding skjer til styret ved melding til hyttevellets kasserer.
 • Kontingenten fastsettes av årsmøtet/indeksreguleres.
 • Medlemsåret er kalenderåret.
 • Årskontingenten betales forskuddsvis. Styret kan beslutte at medlemskapet blir strøket dersom kontingenten ikke betales i rett tid.
§3 Vellet ledes av et styre på 7 medlemmer og ett varamedlem, hvorav 2 representanter fra grunneierne ved Brekkom utmarkslag.
 • Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme. Styret fører protokoll fra sine møter.
 • Styrets leder signerer for hyttevellet. Kasserer disponerer bankkonto med utbetalinger i henhold til budsjett opp til 20 000 kroner. Ut over dette må kasserer ha styreleders godkjennelse. Ved styreleders fravær kan et annet styremedlem signere.
§4 Årsmøtet holdes normalt i løpet av sommerferien med kunngjøring til medlemmene, på hyttevellets hjemmeside og ved oppslag på oppslagstavlene i hytteområdet med minst en måneds varsel.

Sammen med innkallelsen legges ut revidert regnskap samt redegjørelse for øvrige saker.

Årsmøtet ledes av en møteleder valgt ved møtets begynnelse.

Årsmøtet behandler:
 • Styrets beretning. Fra og med årsmøte 9. juli 2011 blir det årsberetning for årsmøteperioden som behandles. Perioden går fra den dato årsmøte avholdes og til neste årsmøte.
 • Årsregnskap/revisors beretning (kalenderår) og budsjett.
 • Valg. Valgkomiteen innstiller kandidater til følgende tillitsverv overfor årsmøtet for votering og valg.
 • valg av leder
 • valg av kasserer
 • valg av 2 styremedlemmer
 • valg av varamedlem
 • valg av webansvarlig
 • valg av revisor

2 representanter til styret fra Utmarkslaget oppnevnes av dem.

Kommitéer
Det velges 3 representanter til valgkommitee; hvorav 2 medlemmer sitter i 2 år og den siste i ett år.

Det velges 2 representanter for 2 år til felles løypekommitee med Utmarkslaget.

Annet
Hyttevellets Facebook-side er at åpent forum som benyttes av styret til informasjon, men som er åpent for alle som ønsker å legge ut noe av mulig interesse for andre.

Hyttevellets styre har ikke redaktøransvar for Facebook-siden med har ansvar som moderator.

 • Fastsettelse av kontingent
Medlemskontigenten fastsettes på årsmøtet og indeksreguleres årlig med 1,5% fom nyttår 2022 dersom ikke årsmøtet foreslår annen regulering. Beløpet avrundes ihht. nærmeste 5-krone.

Årsmøtet kan når som helst oppheve bestemmelsen dersom det viser seg at inntektene overstiger faktisk utgiftsøkning.

 • Øvrige saker som medlemmene ønsker å fremme på årsmøtet må være styret i hende innen 6 uker før årsmøtet skal holdes, og behandles under eget punkt.
 • Dukker det opp flere saker enn de som er tilmeldt, behandles disse etter årsmøtet og da i et medlemsmøte som refereres særskilt.
 • Ved avstemming har hvert medlem en stemme. Skriftlig fullmakt kan gis. Avstemming skjer skriftlig dersom et av medlemmene ønsker det. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant møtende medlemmer med mindre annet er bestemt. (Jfr. 6 og 7). Ved stemmelikhet er styrets leder, eller den av styremedlemmene som er tilstede og oppnevnes ved ev. leders fravær, stemme avgjørende.
 • Årsmøteprotokoll underskrives av møteleder og 2 medlemmer valgt på årsmøtet. Utskrift av protokollen bekjentgjøres på Hyttevellets hjemmeside.
§5 Ekstraordinært medlemsmøte kan innkalles når styret finner dette nødvendig, eller når minst 2/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette.
Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.
§6 Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen 6 uker før årsmøtet.
§7 Vellets oppløsning kan kun behandles på årsmøtet og krever 3/4 flertall. Fordeling av eventuelt overskudd tas opp til behandling på årsmøtet. Avstemmingen skal skje skriftlig.