Siste revisjon av vedtekter vedtatt på Årsmøte 03.08.2019.

1) Vellet har som formål å arbeide for medlemmenes felles interesser. Vellets navn er Tann-Annorseter hyttevel med Internett-domene tann-annorseter.no.

2) Rett til medlemskap har hytte- og grunneiere innenfor Tann og Annorseters områder og eventuelt andre interesserte.

 • Innmelding skjer til styret
 • Årskontingenten fastsettes av årsmøtet. 
 • Medlemsåret er kalenderåret. 
 • Årskontingenten betales forskuddsvis. Styret kan beslutte et medlemskap strøket dersom kontingenten ikke betales i rett tid.

 3) Vellet ledes av et styre på 7 medlemmer og ett varamedlem, hvorav 2 representanter fra grunneierne.

 • Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme. Styret fører protokoll fra sine møter. 
 • Styrets leder signerer for hyttevelet. Kasserer disponerer bankkonto med utbetalinger i henhold til budsjett opp til 20.000 kroner. Ut over dette må kasserer ha styreleders godkjennelse. Ved styreleders fravær kan et annet styremedlem signere.

4) Årsmøtet holdes normalt i løpet av sommerferien, med kunngjøring til medlemmene på hyttevellets hjemmeside med minst en måneds varsel. 
Sammen med innkallelsen legges ut revidert regnskap samt redegjørelse for øvrige saker. 
Årsmøtet ledes av en møteleder valgt ved møtets begynnelse.

Årsmøtet behandler:

 • Styrets beretning Fra og med årsmøte 9. juli 2011 blir det årsberetning for årsmøteperioden som behandles. Perioden går fra den dato årsmøte avholdes og til neste årsmøte. 
 • Årsregnskap/revisors beretning (kalenderår) og budsjett
 • Valg. Valgkomiteen innstiller kandidater til følgende tillitsverv overfor årsmøtet for votering og valg:
  • valg av leder 
  • valg av kasserer 
  • valg av 2 styremedlemmer
  • valg av varamedlem 
  • valg av revisor
  • valg av webansvarlig
  • 2 representanter til styret fra Utmarkslaget oppnevnes av dem. 
 • Komiteer

  • Det velges 3 representanter til valgkomité; hvorav 2 medlemmer sitter i 2 år og den siste i ett år.
  • Det velges 2 representanter for 2 år til felles løypekomité med utmarkslaget.
 •  Annet

  • Hyttevellets årsmøte oppnevner en Facebook-administrator og en Facebook-redaktør.
 • Fastsettelse av kontingent
 • Øvrige saker som medlemmene ønsker å fremme på årsmøtet må være meldt styret i hende innen 1. juni det året årsmøtet skal holdes, og behandles under eget punkt.
 • Dukker det opp flere saker enn de som er tilmeldt, behandles de etter årsmøte og da i et medlemsmøte med referat fra. 
 • Ved avstemming har hvert medlem en stemme. Skriftlig fullmakt kan gis. Avstemming skjer skriftlig dersom et av medlemmene ønsker det. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant møtende medlemmer med mindre annet er bestemt. (Jfr. 6 og 7). Ved stemmelikhet er styrets leder, eller den av styremedlemmene som er tilstede og oppnevnes ved ev. leders fravær, stemme avgjørende.
 • Årsmøteprotokoll underskrives av møteleder og 2 medlemmer valgt på årsmøtet. Utskrift av protokollen bekjentgjøres på Hyttevellets hjemmeside. 

5) Ekstraordinært medlemsmøte kan innkalles når styret finner dette nødvendig, eller når minst 2/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette. 

Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.

6) Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 flertall.

7) Vellets oppløsning kan kun behandles på årsmøtet og krever 3/4 flertall. Fordeling av eventuelt overskudd tas opp til behandling på årsmøtet. Avstemmingen skal skje skriftlig.

 

 

Formål

Vellet har som formål å arbeide for medlemmenes felles interesser. Rett til medlemskap har hytte- og grunneiere innenfor Tann og Annorseters områder og eventuelt andre interesserte.

 

Styre og komiteer valgt på årsmøte 2019

 • Leder (gjenvalgt for 2 år):             Harald Krokstrand
 • Styremedlem 1 (ikke på valg):      Arnfinn Roel 
 • Styremedlem 2 (valgt for 2 år):     Knut Sverre Larsen
 • Varamedlem (valgt for 2 år):         Steinar Grøtterød                 
 • Kasserer (valgt for 2 år):               Bente Roel
 • Webansvarlig (valgt for 2 år):        Marit Grøttheim

Utmarkslagets representanter, oppnevnt av utmarkslaget: Morten Haug og Frode Fjellstad 

 • Revisor (valgt for 2 år):     Lars Mytting

Komiteer:

 • Valgkomité valgt for 2 år på årsmøte 2018: Wiebke Klages, Birger Dahl og Kjell Gulaker
 • Hyttevellets representanter i løypekomiteen (valgt for 2 år): Svein Gustavsen og Birger Dahl

Assosierte komitémedlemmer:

 • Facebook: Administrator Bent Flyen, Redaktør Marianne Flyen og Harald Krokstrand

 

Kontaktinformasjon

For å sende en epost til alle i styret, webmaster eller kasserer, bruk kontaktskjema eller send en epost til styret krøllalfa tann-annorseter.no.

 

Kontingent

 • 2012: 400 kroner, 275 kroner går til løypepreparering.
 • 2013: 450 kroner, 300 kroner går til løypepreparering.
 • 2014: 450 kroner, 300 kroner går til løypepreparering.
 • 2015: 750 kroner, 550 kroner går til løypepreparering
 • 2016: 800 kroner, 518 kroner går til løypepreparering
 • 2017: 800 kroner, 539 kroner går til løypepreparering

Innmelding skjer via innmeldingsskjema

En kan også melde seg inn via nettbank: Melding (Maks. 90 tegn) Ditt navn + eventuell epostadresse Kontonummer: 2100 07 10358

Frivillighetsregisteret

Hyttevellet er registert i Frivillighetsregisteret med enhetsnummer 993 796 263. Tann-Annorseter hyttevel er også registrert i Ringebu kommune

Regnskapsfører og innbetaling av kontingent samt adresseendring:

Bruk  kontaktskjema

Epost kasserer krøllalfa tann-annorseter.no

Innmelding er gyldig når en har betalt kontingent. Utmelding skjer etter vedtektene til styret.