Referat fra årsmøte for 2004

 

Referat

Årsmøte i Tann - Annolseter hyttevel 13 August 2005.

30 personer møtte, av disse 21 stemmeberettige. Bjørn Hannevig åpnet og ønsket velkommen.

Sak I Godkjenning av innkalling , ingen merknader

Sak 2 Valg av møteleder og referent , Hannevig og Gulaker valgt.

Sak 3 For underskrivining protokoll valgt Turid Ånsløkken og Oddvar Christophersen.

Sak 4 Årsberetning . Gjennomlest, kommentar: Akebakken ble sent preparert i år. Her fremkom at det er styret som selv må bestille preparering. Sittende styre har ikke kjent til dette. Årsmøte ønsker navn og telefon til personer som kan ta på seg eksempelvis feiing av pipe.

Styret viser til "hytteservice" v/ K.A. Borgedal og Jon Mork, som annonserer flere typer hyttetjenester. Kjell Å Borgedal : 413 30076 Jon Mork : 900 63697 For øvrig er brannvesenet eller kommunen's feier rette vedkommende for feiing. Utedoen som er bygget ble godkjent. Danseplatten som årsmøte 2004 vedtok bygget, innvilges fortsatt utsettelse.

Sak 5 Regnskap 2004. Godkjent

Sak 6 Budsjett 2005, Møtet bestemte at andel av kontingent til løyper fortsatt skal være 250, derfor øker denne posten med 2500,- Godtgjøring 500 for leder, gis i stedet til regnskapsfører. Underdekning på kr 500 skal tas fra egenkapital.

Sak 7 Valg. Bjørn Hannevig som leder, Kjell Gulaker som sekretær, begge valgt i 2004. Begge fortsetter til 2006. Fra Utmarkslaget valgt Karin Ødegård og Jon Borgedal. Aamund Flyen er revisor for 2005.

Sak 8 Annet

 • Kontingent kr 300 opprettholdes også for nesteår. Utedoen som er bygget ble godkjent. Innkommet forslag om valgkomité iverksettes på følgende måte. De som går ut av styret blir valgt inn som valgkomite, for 2006 ble valgt Asbjørn Bakken og Turid Ansløkken.
 • Vedtektene skal justeres slik at innkommet forslag om skriftlig valg iverksettes om årsmøtet ønsker dette (det er nok at en ønsker dette). Vedtektene skal også justeres i henhold til tid på året møtet holdes og representasjonen fra utmarkslaget (grunneierne). Reviderte vedtekter vil bli sendt ut i forkant av neste årsmøte og behandles der.
 • Konteinere flyttet, den enkelte anmodes om å ringe hvis fullt. Et forslag om å påvirke en ny flytting til nærmere brukerne, ble ikke tatt til følge. Regnskapsfører for 2006 er uløst, styret pålegges å finne løsning.
 • Gjerde omkring hyttene, vedtaket opplest. Det er maks 120 m2 som kan inngjerdes. Situasjonsplan og melding til kommunen 14 dager i forkant. (for fullstendig tekst kontakt leder eller kommunen)
 • Brøyting på Annolseter fra Nordølomshaugen til Mytting er fra 2005 ved utmarkslagets forsorg. - Ny satsing i regionen fra utmarkslaget, er merking av eksisterende sommer-turstier.
 • Preparering av Troll løypa, er utenfor Utmarkslagets ansvar.

Møtet hevet 17:20 Kjell S Gulaker /referent

Oddvar Christoffersen (sign) Turid Ånsløkken (sign)

 

Continue reading

Referat fra årsmøte for 2005

 

Årsmøte i Tann - Annolseter hyttevel 5 august 2006.40 personer møtte, av disse 19 stemmeberettigede til møtestart 16:00.
Bjørn S. Hannevig åpnet og ønsket velkommen.


Sak 1 Godkjenning av innkalling, ingen merknader

Sak 2 Valg av møteleder og referent, Hannevig og Gulaker valgt.

Sak 3 For underskriving protokoll valgt Simen Flyen og Frode Veian.

Sak 4 Årsberetning. Gjennomlest, kommentar: Fra Utmarkslaget har Karin Ødegård og Jon Borgedal vært i styret, ikke Christian Mork som årsmeldingen sa.

Sak 5 Regnskap 2005. Godkjent, noe diskusjon om Vellets andel i løypeprepareringen (nå i underkant av 20 % av totalkostnad)

Sak 6 Budsjett 2006. Budsjett satt opp med et lite underskudd. Årsmøtet bestemte at budsjettet settes opp med forventet kontingent fra alle medlemmer (61 pr d.d.) i stedet for innbetaling fra 50 medlemmer. Dette innebærer da at inntekten budsjetteres til 61 x 300 = kr 18 300, tilskudd løypepreparering 61 x 250 = kr 15 250 og øvrige utgifter som før kr 3 000 som samlet blir et budsjettert overskudd på kr 50.

Sak 7 Valg.

 • Bjørn S. Hannevig leder gjenvalg 2 år
 • Kjell Gulaker sekr. gjenvalg 1 år
 • Ola Styrk Hansen styremedl. ny 2 år
 • Lars Haugen Brekkom utm.lag 1 år
 • Karin Ødegård Brekkom utm.lag 1 år
 • Bent Flyen Regnskapsfører ny
 • Amund Flyen Revisor

Sak 8 Annet.

a.) Kontingent økes til kr 350 fra 2007. Av økningen går 25 kr til drift av velet, 25 kr går som øket sats til løypekjøring. Nytt styre må fortsatt jobbe med rekruttering av medlemmer.

b.) Strømfremføring i området Tann Annolseter. Utbygger ønsker samlet oversikt over de som faller utenfor den opptrukne grense, men som allikevel ønsker strøm. Styret må samle innspill og lage denne oversikten. Frist er innen årets utgang. 4 registrerte fra allerede på møtet.


c.) Vedtektene endret i henhold til utsendt forslag: Tid for årsmøte / Utvidelse av styret / Skriftlig avstemning om ønsket


d.) Innspill fra medlem om innskjerping av båndtvang for hund, og hunder som laget unødig støy. Det er ikke bare husdyr som ikke liker løse hunder i hytteområdet.


e.) Påskeskirenn på påskeaften. Søknad om støtte på kr 1500,- fra arrangør Skaftnes.Årsmøtet ble gjort oppmerksom på at det også er en annen arr av barneskirenn på samme dag. Årsmøtet innvilget kr 1000,- til den som har søkt, og oppfordrer samtidig til samarbeid mellom arrangører.

Møtet hevet 17:30
Kjell S Gulaker / referent

Simen Flyen (sign) Frode Veian (sign)

 

Continue reading

Løypenett

File0085

Tann-Annolseter er knyttet til Trolløypa, som betyr at en gå i preparerte løyper nordover til Høvringen og sydover til Sjusjøen.

Løypepreparering

Løypenettet prepareres av Brekkom Utmarkslag med støtte fra Tann-Annolseter Hyttevel. Brekkom Utmarkslag preparerer Trolløypa med traktor fra Saubuveien til Stormyra, mens Vekkom løypeforening preparerer videre med traktor til Måsåplassen. Begge traktorene er utstyrt med GPS slik at en kan følge prepareringen i sanntid på Skisporet.no.

Sørover fra Saubuveien er det Øyer Turskiløyper BA som preparerer.

Fra vinteren 2006/2007 legges føremelding og preppestatus ut på Internet i samarbeid med løypebas Arne Syverrud i Brekkom Utmarkslag.

Traktorpreparering gir topp løyper som holder hele sesongen, bare en får opparbeidet en såle å kjøre på. Dette betyr at løypenettet prepareres så fort det er 10 til 15 cm snø uansett ukedag. Løypnettet friskes opp lørdag morgen hvis nødvendig. Løypene prepareres i følgende rekkefølge fra kl 8 om morgenen:

201005151913

Tann parkeringsplass- Høgåsen - Høgåsbekken - Høgåsen - Annolseter - Tann parkeringsplass - Vesleåsen - Saubuvegen - Statsalmenningsskiltet - Høgåsbekken - Røytjernvegen - Annolseter - Røytjernvegen - Trolløypa - Stormyra - Skotten - Morktjenn - Lysløypa i Brekkom.

En full gjennomkjøring av løypenettet tar minst 6 timer avhenging av været, slik at løypenettet ikke kan regnes fullt oppkjørt før kl 14. Gjennomkjøring blir foretatt fra første snøfall og fram til påske, hvis påsken kommer tildlig kan det prepareres til en uke etter påske.

Det prepareres ikke innenfor Trolløypa på grunn av villreinstammen. Saubuvegen prepapreres fram til Saltbjørka.

Finansiering

Prepareringen koster 160 000 kroner per sesong. Siden det ikke er turistbedrifter i området er det ikke penger til å preparere med prepareringsmaskin og løypetraseen må utvides til 4m hvis en ønsker å gjøre det med standard prepareringsmaskiner. Budsjett 2016-17:

Inntekter

Bidrag Ringebu kommune:

kr 22 500

Bidrag Grunneigere:

kr 30 000

Frivillig løypebiddrag:

kr 15 000

Bidrag Hyttevellet:

kr 55 000

Brekkom Utmarkslag:

kr 50 687

Sum 

kr 173 187

Utgifter: kjøring 163 t a kr 1062,50

kr 173 187

Resultat

kr 0

Trolløypa skal prepareres en gang i uka fra 1. februar. Dette skjer gjerne ved at Brekkom Utmarkslag betaler Øyer Turskiløyper for å kjøre gjennom Trolløypa med en eller to Prinoth prepareringsmaskiner, slik at det blir satt såle. Dette koster 2000 kroner per gang.

Dscn5606-1

GPS-enheten i traktorene blir forsøkt sponset utenom disse tilskuddene.

Traktor vs prepareringsmaskin vs snøscooter

En ny prepareringsmaskin koster minst 700 000 kroner og 200 000 kroner per år i driftsutgifter, langt utenfor vårt budsjett. Å la Øyer Turskiløyper preparere koster 1000 kroner per time mot under halvparten for traktor, da vil preparering kun skje de gangene de er oppe på Saubuvegen, dvs på fredager. I tillegg til at løypetraseene er for smale til prepareringsmaskin går maskinene fra Øyer tomme for diesel på en så lang runde, så det må organiseres.

Preparering med snøscooter er ikke et alternativ da en ikke har fres og kun løs sporsetter som henger etter snøscooteren. Ved påsketider blir det gjerne problem med manglende såle, da faller en gjennom scooterløyper når det blir varmt midt på dagen.

Dscn0156

Løypebas Arne Syverrud er gammel beltevognfører fra Forsvaret og han har kjøpt en Volvo beltevogn. Denne har ikke sporsetter eller fres og gir ikke særlig gode løyper. Med traktor har en kraftuttak for fres og hydraulikk til å løfte sporsetter i oppoverbakker, det kan en ikke gjøre med scooter og weasel. Derfor er traktor det beste alternativet for skape løyper til lav pris. I tilegg er det driftssikkert siden det er en del av driftsutstyret på gården og en har backup i traktor (dog med bare en hjulpar).

File0056

Den ene sporsetteren mangler fjær, derfor er det forskjell på sporsettingen

Setter traktoren seg fast der løypa er blåst igjen må en enten ha hjelp av Vekkom Løypeforening eller Øyer Turskiløyper. En har tillatelse til å kviste en gang til Saubua, dette skjer med weasel før påske.

Sesong

Sesongen starter gjerne i oktober med preparering av spor på Saubuvegen fra bommen. I 2010 ble siste preparering utført 18/4 men en måned senere var det fortsatt utmerket skiføre. 
14052010173-1

Continue reading