Setring på Stortann

DSC_0052.JPG

Sommeren 2010 er setring blitt gjenopptatt på Stortann. På Ødegard setres det i 8 uker, budeie er Luka Natassja Olsen fra Oslo.

11 melkekyr venter utålmodig på å bli melket på morgenen:

DSC_0105.JPG

4 kuer hentes frem av gangen til 2 melkeplasser:

201008151821.jpg

Siden det nå er strøm på setra er det enklere å ha melkemaskin:

DSC_0146.JPG

Continue reading

Skottvegen fra Brekkom

DSC_0021.JPG

Skottvegen fra Brekkom tar deg opp på Skotten seter som er seteren en ser tvers over Breia fra Annol.

Priser er som følger:

DSC_0020.JPG

 • Personbil og traktor uten henger kr 30,-
 • Personbil og traktor med henger kr 40
 • Lastebil og buss uten henger: kr 70,-
 • Lastebil og buss med henger: kr 140,-
 • Motorsykkel og moped kr 10,-
 • Sesongkort for personbil kr 400,-

En tar av fra Brekkomsvegen 700 meter for Tann-Annolsetervegen

DSC_0018.JPG

Continue reading

Sauesanking og sortering 2009

Sauesanking og sortering 2009


Sauesanking og sortering
Originally uploaded by bflyen

Sauesanking og sortering foregikk i strålenende vær søndag 6. september. 500 sau ble sanket i fjellet på lørdag og fraktet ned til saugjerdene ved Stortann søndag morgen. Fra kl 12 ble sauene fordelt til den enkelte eier, søyene på en side og lammene på andre siden av fordelingsgangen. Rundt kl 15 startet kjøring av dyr til setervoller og ned i bydga. Det er et spektakulært skue som tiltrakk seg deltakere helt fra New Zealand.

Bilder er lagt ut på Flickr under Sauesanking og sortering, slik at alle de som følger med på bilder av transhumance kan se dem.

Continue reading

Referat fra årsmøte for 2008

 

Referat fra årsmøte for 2008 i Tann-Annolseter hyttevel

11 Juli 2009 på Asbjørns plass, Stortann Seter.

Sak 0: Opptelling av stemmeberettigede medlemmer

Det møtte 17 stemmeberettigede medlemmer. Møtet startet kl. 16:00. Terje Skaftnes åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Det ble presisert at møteinnkalling fra årsmøtet 2008 kun sendes på epost, web og oppslagstavler. Møteinnkallingen ble godkjent.

Sak 2 og 3: Valg av møteleder, referent og representanter

Terje Skaftnes ble valgt til møteleder. Yngve Brustad og Steinar Grøtterød ble valgt til representater til å undertegne protokollen. Bent Flyen ble valgt til referent.

Sak 4: Gjennomgang av årsberetning for 2008

Årsberetning ble godtatt med uten kommentarer

Sak 5: Forslag til vedtektsendring (signeringsrett)

For å få godkjent foreningen i Brønnøysund må følgende allerede praktiserte rutine formaliseres;

"Styrets leder signerer for hyttevelet. Kasserer disponerer bankkonto med utbetalinger i henhold til budsjett opp til 5000 kroner. Ut over dette må kasserer ha styreleders godkjennelse. Ved styreleders fravær kan et annet styremedlem signere‚"

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 6: Gjennomgang av regnskap for 2008

Driftsresutatet viser et underskudd på kr. 539,76. Utgående balanse for året var kr. 22 463,63. Regnskapet er godkjent av revisor Liv Karin Huseby. Det ble gjennomgått og godkjent.

Sak 5: Budsjett for 2010

Budsjett ble gjennomgått. En budsjetterer med 100 medlemmer. Medlemskontingent var foreslått økt til 380 men årsmøtet foreslo å øke kontingent til 400 med grunnlag til at 20 kroner bare rakk til et par minutters parkering i Oslo. Forslaget på 400 kroner ble vedtatt og kasserer fikk fullmakt til å justere budsjettet i forhold til dette.

Sak 6: Valg

 • Terje Skaftnes Leder 2 år, valgt på årsmøtet for 2007, leder fram til årsmøtet for 2009
 • Bjørn Fyksen styremedlem 2 år,valgt på årsmøtet for 2007, styremedlem fram til årsmøtet for 2009
 • Olaug Widme styremedlem 2 år, ny, valgt på årsmøtet for 2008, styremedlem fram til årsmøtet for 2010
 • Harald Skogli, leder Utmarkslaget styremedlem
 • Arne Syverud, løypeansvarlig Utmarkslaget styremedlem
 • Bent Flyen regnskapsfører
 • Liv Karin Huseby revisor
 • Bjørn S. Hannevig valgkomite
 • Kjell Gulaker valgkomite

Sak 7: Annet

Preparering over Langslohaugen

Det var innkommet forslag om at løypa fra Djuptjønn på Stortann over Langslohaugen til Saltbjørka ved Saubuveien prepareres i stedet for den nye løypa på Saubuvegen. Ønsket var kommet fordi løypa var et av de stedene med penest utsikt og at det var langt lettere å motivere barn å gå over Langslohaugen. Det var villighet til å betale ekstra for dette.

Utmarkslaget ved leder Harald Skogli svarte at dette var et økonomisk spørsmål men at det var et problem med at en snødrivene her var de mest problematiske i hele løypenettet, en riskikerte å kjøre i stykker traktoren. Løypebas Arne Syverrud svarte at han kunne kjøre der med weasel men da måtte det finnes penger til det.

Flere forslag til nye løyper ble foreslått, mellom setrene og via Langslohaugen. Utmarkslaget disponere ikke snøscooter og ønsker ikke å kjøre opp løyper med snøscooter.

Det ble ble vedatt at styret i hyttevelet skulle se på finansieringsmåter for i det minste få kjørt opp løype i vinterferien og påsken, da med weasel.

Veinavn

For at nødetater skal finne fram bør det settes navn på alle veier, i øyeblikket har årsmøtet i hyttevelet kun satt navn på Heiaveien fra Asbjørn Bakken til Bent Flyen. Det ble delt ut kart med nummer på veier og alle medlemmer ble bedt om å levere navneforslag til Bjørn Fyksen i styret i hyttevelet.

Det ble nevnt et tilfelle hvor et medlem hadde fått hjerteinarkt men ikke orket jobben med å prøve å forklare ambulanse hvordan en skulle finne fram på setra.

Det er gård- og bruksnummer samt løpenummer på hver hytte. Løpenummer finnes på offentilge kart og kan brukes, men det er tilfeldig tildelt etter ferdigstillelse av hytte, så de kan ikke brukes til veinummer.

Terje Skaftnes ønsket kart nederst på setrene hvor en kunne se vegnavn, i modell etter boligfelt.

Når en har vedtatt et forslag på vegnavn blir det sent til høring hos Utmarkslaget, deretter til veinavnkomiteen i Ringebu kommmune. Hvis godkjent regner en med at det er kommunen som er ansvarlig får å sette ut vegskilt.

Utmarkslaget informerer

Leder Harald Skogli i Utmarkslaget informerte om følgende:

- Gapahuk under Høgåsen

I samarbeid med Fiolen 4H blir det i høst satt opp gapahuk under Høgåsen i området i bakken nedenfor der løypa fra Tann og Annol møtes. 4H står for det meste av finansieringen og har derfor førsterett til gapahuken i påsken.

- Bru fra Tunga til Skotten

Utmarkslaget prøver å få opp bru over Breia ved Skotten, i det gamle råket fra Tunga til Skotten. Dette vil gjøre det mulig å gå på tur fra nydyrkningsområdene på Tunga innenfor Annol til Skotten seter. Hvis en er heldig kommer brua opp i høst, hvis ikke blir det til neste sommer.

- Merking av råk

Utmarkslaget starter med rydding og merking av løyper, den første løypa blir Hjelleråket fra pensjonatet på Annol til Røytjønnet. Merking gjøres ved at en blekker bjørka (tar vekk never i 30 cm bredde på stammen) slik en merket råk tidligere. En trenger hjelp fra medlemmer av hyttevelet i å rydde råket.

Eventuelt

Øvre Tann vannlag

Øvre Tann vannlag kom med en oppfordring om at hvis vintervann skulle fortsatt fungere var det viktig at en ikke lukket springen i uttaket på oversiden av vanntaket, da ville vannet fryse og stoppe vanntilførselen ved Roligheten og lengre ned. Siden det sikkert andre medlemmer enn de i vannverket som hentet vintervann her var det viktig at alle viste det.

Tømming av septiktanker

Det ble tatt opp at kommunen ikke tillater hytteeiere å ha septiktanker fordi Ringebu kommune ikke har tilstrekkelig rensekapasitet til å ta imot dette. Dette vil over tid forurense grunnvannet. Kommunen har sendt ut en spørreundersøkelse i forbindelse med Eiendomsskatt og signaler tyder på at en vil innskjerpe utslippstillatelser.

Den generelle regel at alt en bærer inn over dørstokken kan en slippe ut som gråvann.

Styret fikk i oppgave å sjekke med kommunen om en ikke kunne utvide rensekapasiteten slik at hytteeire også kunne ha septiktank, særlig i at en nå bidrar med mer til kommunen gjennom eiendomsskatt.

Møtet ble avsluttet med sosialt samvær og grillfest.

 

Continue reading

Referat fra årsmøte for 2007

 

Referat fra årsmøte i Tann-Annolseter hyttevel

Dscn1152-1

19 Juli 2008 på Asbjørns plass, Tann Seter.

Sak 0: Opptelling av stemmeberettigede medlemmer

Det møtte 23 stemmeberettigede medlemmer. Møtet startet kl. 16:00. Bjørn S. Hannevig åpnet møtet og ønsket velkommen.

Dscn1154-1

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Det fremkom et ønske om at møteinnkalling i fremtiden plir satt opp på oppslagstavler samt bom på Fugleslåen forut for møtet. Møteinnkalling godkjent med denne kommentar.

Sak 2: Valg av møteleder, referent og representanter

Bjørn S. Hannevig ble valgt til møteleder. Bjørn Fyksen og Margrethe Hofseth ble valgt til representater til å undertegne protokollen. Torill Flyen ble valgt til referent.

Sak 3: Gjennomgang av årsberetning for 2007

Årsberetning ble godtatt med følgende kommentarer:

 • det ble anmerket at veien i Søre Brekkom fortsatt er gruset og "levert ferdig med vaskebrett".Hva har statens veivesen planlagt for denne veien i fremtiden? Lars Haugen nevte at entreprenøren sannsynligvis ikke fikk godkjenning av arbeidet fra Statens Veivesen, slik at veien sannsynligvis vil bli utbedret en gang til.
 • påskeskirennet: Rennet var en suksess med takk til Terje Skaftnes og Arne Syverud. Terje stiller seg åpen for inspill omkring hvordan påskeskirennet skal arrangeres i fremtiden- evt. om voksne også skal kunne delta. Det er også et ønske om å finne sponsorer for fremtidige renn. Antall deltakere i rennet bør fremkomme av fremtidige årsrapporter.

Sak 4: Gjennomgang av regnskap for 2007

Dscn1155-1

Driftsresutatet viser et overskudd på kr. 4494. Utgående balanse for året var kr. 20 981.63. Regnskapssituasjonen ble ansett som svært positiv på bakrunn av økt medlemsmasse samt lavere portoutgifter som føle av elektronisk kommunikasjon. Regnskapsfører foreslo å bruke kr. 2000 til å registrere hyttevelet som forening i Brønnøysundregisteret slik at vi kan få et organisasjonsnummer. Dette for å unngå at hyttevelets balanse blir lagt til regnskapsførers private inntekt. Det ble besluttet å behandle denne saken under eventuellt. Regnskapet er godkjent av revisor Liv Karin Huseby. Det ble gjennomgått og godkjent.

Sak 5: Budsjett for 2009

Budsjett ble gjennomgått. Målet for 2009 er en økning til 90 medlemmer. Budsjettet ble godkjent med fortsatt medlemskontingent på kr. 350. Ingen videre kommentarer.

Sak 6: Valg

 • Terje Skaftnes Leder 2 år
 • Bjørn Fyksen styremedlem 2 år
 • Ola Styrk Hansen styremedlem 1år
 • Harald Skogli, leder Utmarkslaget styremedlem
 • Arne Syverud, løypeansvarlig Utmarkslaget styremedlem
 • Bent Flyen regnskapsfører
 • Liv Karin Huseby revisor
 • Bjørn S. Hannevig valgkomité
 • Kjell Gulaker valgkomité

Sak 7: Annet

Utplassering av containere

Det er satt opp nye containere med kildesortering for papir, glass og metall og restavfall. Dette vil sannsynligvis løse problemene med overfyllte containere vi har hatt i høytider og ferier. Skulle containerene fortsatt fylles opp for mye, finnes det et telefonnummer på siden av containeren hvor man kan ringe og si ifra. Det vil også bli satt opp en link på Tannol.no til renovasjonsselskapets webformular, slik at man også kan varsle renovasjonsselskapet per web.

Det ble også utrykket et ønske om å ha kildesortering av plast, siden dette allerede finnes for fastboende i Ringebu kommune. Bent Flyen tilbød seg å sjekke med MGR (Midt-Gudbransdal Renovasjon) om vi kan få en kontainer til plastinnsamling.

Bruk av aggregater

Utidig bruk av aggregater viser seg å være til sjenanse for mange. Det ble uttrykt et ønske om regulering av støy fra aggregater. Vi trenger avklaring om det står i reguleringsplanen at det ikke er lov å bruke aggregat for annen bruk enn byggevirksomhet, siden dette ike kom klart frem i møtet.

Oddvar kommenterte at det er mulig å bygge inn og isolere et aggregat. Aggregatet kan kun bygges inn dersom det har eksosannlegg.
Dscn7665

Hyttevelet vedtok at dersom vedvarende bruk av aggregat er til sjenanse for andre, må aggregatet bygges inn. Det kreves at aggregatet ikke skal høres utenfor eiers tomtegrense.

Dscn7661

Årsoppgjørsdisposisjoner

Bent Flyen fikk fullmakt til å bruke kr 2000 av overskuddet til å registrere hyttevelet som forening i Brønnøysundregisteret, slik at hyttevelet får et organisasjonsnummer. Dette reduserer årets overskudd til kr. 2494.

I forbindelse med dette formaliseres signaturregler:

"Styrets leder signerer for hyttevelet. Kasserer disponerer bankkonto med utbetalinger i henhold til budsjett opp til 5000 kroner. Ut over dette må kasserer ha styreleders godkjennelse. Ved styreleders fravær kan et annet styremedlem signere."

Hytteforbundet

Kari Flyen spurte om det ville væìre ønskelig å melde hyttevelet inn i Hytteforbundet. Styret utreder nærmere.

Gapahuk eller lavo under Høgåsen

Terje Skaftnes tok opp at det på måneskinnsturen i påsken burde settes opp en lavo eller an gapahuk under høgåsen. Styret vil diskutere dette med Utmarkslaget.

Utbedring av Djuptjønn og Lekja på Tann

Lars Romsaas foreslå utbedring av Djuptjønn som badedam for setras barn. I tidligere år har dette vært et populæìrt badested, men har ikke hatt vanntilgang på flere år. Harald Skogli foreslo at dette kunne gjøres i sammenheng med restaurering av Lekja, et av setras eldste kulturminner. Det ble vedtatt at Bent Flyen skulle stå ansvarlig for å søke stiftelsen UNI om midler til utbedring av grunnen i Djuptjønn og restaurering av Lekja i samarbeid med Utmarkslaget.

Møtet ble avsluttet kl 17:00 med sosialt samvær og grillfest.

 

Continue reading

Referat fra årsmøte for 2006

 

Referat  Årsmøte i Tann - Annolseter hyttevel 7 juli 2007 (årsmøte for 2006)

33 personer møtte, av disse 18 stemmeberettigede til møtestart 16:00.
Bjørn S. Hannevig åpnet og ønsket velkommen.

Sak 1 Godkjenning av innkalling, ingen merknader

Sak 2 Valg av møteleder og referent, Hannevig og Gulaker valgt.

Sak 3 For underskriving protokoll valgt Oddvar Christophersen og Asbjørn Bakken.

Sak 4 Årsberetning. Gjennomlest. Spørsmål om budsjettårene, kontra kalenderår; For å komme på tur, skal vi ta budsjett både for 2007 og 2008 på dette møtet.

Sak 5 Regnskap 2006. , fikk større overskudd enn budsjettert. GODKJENT

Sak 6 Budsjett 2007. Budsjett satt opp med et overskudd på 150 kr, ligger meget godt an pr dd. (Sparer porto på bruk av mail og stor økning i medlemsmassen) GODKJENT

Sak 7 Budsjett 2008. Basert på 80 medlemmer, satt opp med et overskudd på 975,- kr GODKJENT

Sak 8 Valg.

Bjørn S. Hannevig leder gjenvalg 1 år
Ola Styrk Hansen styremedl. 1 år
Terje Skaftnes styremedl. ny 2 år
Lars Haugen Brekkom utm.lag 1 år
Arne Syverud Brekkom utm.lag 1 år
Bent Flyen Regnskapsfører
Amund Flyen Revisor ny

Sak 9 Annet.
A
Strøm
Ved fristens utløp hadde 35 hytte eiere bestilt strøm. Utbygger vil sannsynligvis starte utbygging på det grunnlag. Befaring fra Fugleslåen 17 juli. Det vil komme trafo på Tann seter, derfor vil flere kunne knytte seg til.
B Veinavn
Forslag om navn på veien mellom A. Bakken og B. Flyen bestemt til Heia.
Nytt styre bør jobbe med navnsetting på alle stikkveier. Står vi fritt i forhold til Kommunen? Lokal forankring via grunneiere er å anbefale
C Ulv på Tannsmoen
Sympatierklæring til fam Haugen som mistet så mange. Oppfordring til hytteeiere om å bruke det lokale tilbudet fra grunneiere, for på denne måten å styrke næringsgrunnlaget. Alle er interessert i en setergrend med beitedyr og aktivitet.
D Fra utmarkslaget
-Tanker om opparbeiding av badeanlegg for alle brukere av Tann og Annolseter.
-Løypa Framigard-Langslohaugen-Saltbjørka vil bli lagt til Saubuvegen fra neste sesong, dette grunnet i gjenfyking og lettere maskintrase.
-Hyttevelet bes skrive eget brev til veimyndighetene, dette for å støtte bygdefolket i kampen for utbedring av Brekkomvegen (tenk på de som må bruke denne vegen daglig!)

Møtet hevet 17:00 

Kjell S Gulaker / referent

Oddvar Christophersen (sign)

Asbjørn Bakken (sign)

 

Continue reading

Referat fra årsmøte for 2004

 

Referat

Årsmøte i Tann - Annolseter hyttevel 13 August 2005.

30 personer møtte, av disse 21 stemmeberettige. Bjørn Hannevig åpnet og ønsket velkommen.

Sak I Godkjenning av innkalling , ingen merknader

Sak 2 Valg av møteleder og referent , Hannevig og Gulaker valgt.

Sak 3 For underskrivining protokoll valgt Turid Ånsløkken og Oddvar Christophersen.

Sak 4 Årsberetning . Gjennomlest, kommentar: Akebakken ble sent preparert i år. Her fremkom at det er styret som selv må bestille preparering. Sittende styre har ikke kjent til dette. Årsmøte ønsker navn og telefon til personer som kan ta på seg eksempelvis feiing av pipe.

Styret viser til "hytteservice" v/ K.A. Borgedal og Jon Mork, som annonserer flere typer hyttetjenester. Kjell Å Borgedal : 413 30076 Jon Mork : 900 63697 For øvrig er brannvesenet eller kommunen's feier rette vedkommende for feiing. Utedoen som er bygget ble godkjent. Danseplatten som årsmøte 2004 vedtok bygget, innvilges fortsatt utsettelse.

Sak 5 Regnskap 2004. Godkjent

Sak 6 Budsjett 2005, Møtet bestemte at andel av kontingent til løyper fortsatt skal være 250, derfor øker denne posten med 2500,- Godtgjøring 500 for leder, gis i stedet til regnskapsfører. Underdekning på kr 500 skal tas fra egenkapital.

Sak 7 Valg. Bjørn Hannevig som leder, Kjell Gulaker som sekretær, begge valgt i 2004. Begge fortsetter til 2006. Fra Utmarkslaget valgt Karin Ødegård og Jon Borgedal. Aamund Flyen er revisor for 2005.

Sak 8 Annet

 • Kontingent kr 300 opprettholdes også for nesteår. Utedoen som er bygget ble godkjent. Innkommet forslag om valgkomité iverksettes på følgende måte. De som går ut av styret blir valgt inn som valgkomite, for 2006 ble valgt Asbjørn Bakken og Turid Ansløkken.
 • Vedtektene skal justeres slik at innkommet forslag om skriftlig valg iverksettes om årsmøtet ønsker dette (det er nok at en ønsker dette). Vedtektene skal også justeres i henhold til tid på året møtet holdes og representasjonen fra utmarkslaget (grunneierne). Reviderte vedtekter vil bli sendt ut i forkant av neste årsmøte og behandles der.
 • Konteinere flyttet, den enkelte anmodes om å ringe hvis fullt. Et forslag om å påvirke en ny flytting til nærmere brukerne, ble ikke tatt til følge. Regnskapsfører for 2006 er uløst, styret pålegges å finne løsning.
 • Gjerde omkring hyttene, vedtaket opplest. Det er maks 120 m2 som kan inngjerdes. Situasjonsplan og melding til kommunen 14 dager i forkant. (for fullstendig tekst kontakt leder eller kommunen)
 • Brøyting på Annolseter fra Nordølomshaugen til Mytting er fra 2005 ved utmarkslagets forsorg. - Ny satsing i regionen fra utmarkslaget, er merking av eksisterende sommer-turstier.
 • Preparering av Troll løypa, er utenfor Utmarkslagets ansvar.

Møtet hevet 17:20 Kjell S Gulaker /referent

Oddvar Christoffersen (sign) Turid Ånsløkken (sign)

 

Continue reading

Referat fra årsmøte for 2005

 

Årsmøte i Tann - Annolseter hyttevel 5 august 2006.40 personer møtte, av disse 19 stemmeberettigede til møtestart 16:00.
Bjørn S. Hannevig åpnet og ønsket velkommen.


Sak 1 Godkjenning av innkalling, ingen merknader

Sak 2 Valg av møteleder og referent, Hannevig og Gulaker valgt.

Sak 3 For underskriving protokoll valgt Simen Flyen og Frode Veian.

Sak 4 Årsberetning. Gjennomlest, kommentar: Fra Utmarkslaget har Karin Ødegård og Jon Borgedal vært i styret, ikke Christian Mork som årsmeldingen sa.

Sak 5 Regnskap 2005. Godkjent, noe diskusjon om Vellets andel i løypeprepareringen (nå i underkant av 20 % av totalkostnad)

Sak 6 Budsjett 2006. Budsjett satt opp med et lite underskudd. Årsmøtet bestemte at budsjettet settes opp med forventet kontingent fra alle medlemmer (61 pr d.d.) i stedet for innbetaling fra 50 medlemmer. Dette innebærer da at inntekten budsjetteres til 61 x 300 = kr 18 300, tilskudd løypepreparering 61 x 250 = kr 15 250 og øvrige utgifter som før kr 3 000 som samlet blir et budsjettert overskudd på kr 50.

Sak 7 Valg.

 • Bjørn S. Hannevig leder gjenvalg 2 år
 • Kjell Gulaker sekr. gjenvalg 1 år
 • Ola Styrk Hansen styremedl. ny 2 år
 • Lars Haugen Brekkom utm.lag 1 år
 • Karin Ødegård Brekkom utm.lag 1 år
 • Bent Flyen Regnskapsfører ny
 • Amund Flyen Revisor

Sak 8 Annet.

a.) Kontingent økes til kr 350 fra 2007. Av økningen går 25 kr til drift av velet, 25 kr går som øket sats til løypekjøring. Nytt styre må fortsatt jobbe med rekruttering av medlemmer.

b.) Strømfremføring i området Tann Annolseter. Utbygger ønsker samlet oversikt over de som faller utenfor den opptrukne grense, men som allikevel ønsker strøm. Styret må samle innspill og lage denne oversikten. Frist er innen årets utgang. 4 registrerte fra allerede på møtet.


c.) Vedtektene endret i henhold til utsendt forslag: Tid for årsmøte / Utvidelse av styret / Skriftlig avstemning om ønsket


d.) Innspill fra medlem om innskjerping av båndtvang for hund, og hunder som laget unødig støy. Det er ikke bare husdyr som ikke liker løse hunder i hytteområdet.


e.) Påskeskirenn på påskeaften. Søknad om støtte på kr 1500,- fra arrangør Skaftnes.Årsmøtet ble gjort oppmerksom på at det også er en annen arr av barneskirenn på samme dag. Årsmøtet innvilget kr 1000,- til den som har søkt, og oppfordrer samtidig til samarbeid mellom arrangører.

Møtet hevet 17:30
Kjell S Gulaker / referent

Simen Flyen (sign) Frode Veian (sign)

 

Continue reading

Løypenett

File0085

Tann-Annolseter er knyttet til Trolløypa, som betyr at en gå i preparerte løyper nordover til Høvringen og sydover til Sjusjøen.

Løypepreparering

Løypenettet prepareres av Brekkom Utmarkslag med støtte fra Tann-Annolseter Hyttevel. Brekkom Utmarkslag preparerer Trolløypa med traktor fra Saubuveien til Stormyra, mens Vekkom løypeforening preparerer videre med traktor til Måsåplassen. Begge traktorene er utstyrt med GPS slik at en kan følge prepareringen i sanntid på Skisporet.no.

Sørover fra Saubuveien er det Øyer Turskiløyper BA som preparerer.

Fra vinteren 2006/2007 legges føremelding og preppestatus ut på Internet i samarbeid med løypebas Arne Syverrud i Brekkom Utmarkslag.

Traktorpreparering gir topp løyper som holder hele sesongen, bare en får opparbeidet en såle å kjøre på. Dette betyr at løypenettet prepareres så fort det er 10 til 15 cm snø uansett ukedag. Løypnettet friskes opp lørdag morgen hvis nødvendig. Løypene prepareres i følgende rekkefølge fra kl 8 om morgenen:

201005151913

Tann parkeringsplass- Høgåsen - Høgåsbekken - Høgåsen - Annolseter - Tann parkeringsplass - Vesleåsen - Saubuvegen - Statsalmenningsskiltet - Høgåsbekken - Røytjernvegen - Annolseter - Røytjernvegen - Trolløypa - Stormyra - Skotten - Morktjenn - Lysløypa i Brekkom.

En full gjennomkjøring av løypenettet tar minst 6 timer avhenging av været, slik at løypenettet ikke kan regnes fullt oppkjørt før kl 14. Gjennomkjøring blir foretatt fra første snøfall og fram til påske, hvis påsken kommer tildlig kan det prepareres til en uke etter påske.

Det prepareres ikke innenfor Trolløypa på grunn av villreinstammen. Saubuvegen prepapreres fram til Saltbjørka.

Finansiering

Prepareringen koster 160 000 kroner per sesong. Siden det ikke er turistbedrifter i området er det ikke penger til å preparere med prepareringsmaskin og løypetraseen må utvides til 4m hvis en ønsker å gjøre det med standard prepareringsmaskiner. Budsjett 2016-17:

Inntekter

Bidrag Ringebu kommune:

kr 22 500

Bidrag Grunneigere:

kr 30 000

Frivillig løypebiddrag:

kr 15 000

Bidrag Hyttevellet:

kr 55 000

Brekkom Utmarkslag:

kr 50 687

Sum 

kr 173 187

Utgifter: kjøring 163 t a kr 1062,50

kr 173 187

Resultat

kr 0

Trolløypa skal prepareres en gang i uka fra 1. februar. Dette skjer gjerne ved at Brekkom Utmarkslag betaler Øyer Turskiløyper for å kjøre gjennom Trolløypa med en eller to Prinoth prepareringsmaskiner, slik at det blir satt såle. Dette koster 2000 kroner per gang.

Dscn5606-1

GPS-enheten i traktorene blir forsøkt sponset utenom disse tilskuddene.

Traktor vs prepareringsmaskin vs snøscooter

En ny prepareringsmaskin koster minst 700 000 kroner og 200 000 kroner per år i driftsutgifter, langt utenfor vårt budsjett. Å la Øyer Turskiløyper preparere koster 1000 kroner per time mot under halvparten for traktor, da vil preparering kun skje de gangene de er oppe på Saubuvegen, dvs på fredager. I tillegg til at løypetraseene er for smale til prepareringsmaskin går maskinene fra Øyer tomme for diesel på en så lang runde, så det må organiseres.

Preparering med snøscooter er ikke et alternativ da en ikke har fres og kun løs sporsetter som henger etter snøscooteren. Ved påsketider blir det gjerne problem med manglende såle, da faller en gjennom scooterløyper når det blir varmt midt på dagen.

Dscn0156

Løypebas Arne Syverrud er gammel beltevognfører fra Forsvaret og han har kjøpt en Volvo beltevogn. Denne har ikke sporsetter eller fres og gir ikke særlig gode løyper. Med traktor har en kraftuttak for fres og hydraulikk til å løfte sporsetter i oppoverbakker, det kan en ikke gjøre med scooter og weasel. Derfor er traktor det beste alternativet for skape løyper til lav pris. I tilegg er det driftssikkert siden det er en del av driftsutstyret på gården og en har backup i traktor (dog med bare en hjulpar).

File0056

Den ene sporsetteren mangler fjær, derfor er det forskjell på sporsettingen

Setter traktoren seg fast der løypa er blåst igjen må en enten ha hjelp av Vekkom Løypeforening eller Øyer Turskiløyper. En har tillatelse til å kviste en gang til Saubua, dette skjer med weasel før påske.

Sesong

Sesongen starter gjerne i oktober med preparering av spor på Saubuvegen fra bommen. I 2010 ble siste preparering utført 18/4 men en måned senere var det fortsatt utmerket skiføre. 
14052010173-1

Continue reading